Finansowanie transakcji w handlu zagranicznym

Rozpoczynając działalność na rynku międzynarodowym szybko przekonasz się, że panuje na nim bardzo silna konkurencja. Dobry produkt i niska cena nie zawsze wystarczy, aby przekonać zagranicznego partnera do współpracy. Odbiorcy często będą oczekiwać, że zapewnisz im także atrakcyjną formę finansowania.

Kredyty eksportowe

Często wykorzystywanym instrumentem finansowania transakcji zagranicznych jest kredyt eksportowy. Wyróżnia się kredyty krótkoterminowe (najczęściej do jednego roku), średnioterminowe (od 1 do 3 lat) i długoterminowe (od 3 do 5 lat). Wśród kredytów eksportowych najczęściej stosuje się m.in. kredyty kupieckie, kredyty bankowe, kredyty udzielane przez organizacje i instytucje międzynarodowe, czy kredyty rządowe.

W transakcjach eksportowych średnioterminowych najczęściej stosowanym instrumentem jest kredyt dla nabywcy, który przyznawany jest zagranicznemu importerowi lub jego bankowi. Umożliwia zakup dóbr lub usług o charakterze inwestycyjnym dostarczanych przez firmę z Polski. Pamiętaj jednak, że podstawowym warunkiem udzielenia takiego kredytu przez banki będzie ubezpieczenie należności -- w Polsce zajmuje się tym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE). O polisę wnioskuje bank w celu zabezpieczenia sobie należności kredytowych związanych z udzielonym kredytem.

Leasing

Alternatywną formą finansowania transakcji zagranicznych jest leasing (szerzej opisany został tutaj). Ze względu na różnice w przepisach dotyczących leasingu w różnych krajach, a także ryzyka związanego np. z niespłacaniem rat leasingowych przez zagranicznego partnera, korzystanie z tej formy finansowania w działalności zagranicznej może być ograniczone. Ułatwieniem może być jednak współpraca z instytucją leasingową, która posiada odziały w innych krajach.

Finansowe instrumenty wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego

  • Na mocy programu "Finansowe wsparcie eksportu", BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są, więc bezpośrednio polskim eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru lub usługi dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W ramach oferty BGK, firmy mogą również skorzystać z kredytu obrotowego dla eksporterów. Kredyt umożliwia polskim eksporterom m.in.: sfinansowanie produkcji eksportowej, odtworzenie, powiększenie i modernizację majątku trwałego, na potrzeby realizacji kontraktu eksportowego. Firmy muszą jednak spełnić takie warunki jak: krajowe pochodzenie eksportowanego produktu, realizacja eksportu na podstawie kontraktu, czy uzyskanie gwarancji KUKE. Uzyskanie kredytu poprzedzone jest analizą zdolności kredytowej wnioskodawcy przez BGK oraz uzyskaniem potwierdzenia możliwości gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz BGK, jako podstawowego zabezpieczenia kredytu na prefinansowanie.

Program DOKE

BGK administruje także programem DOKE, który jest systemem dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych, średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE dotycząca wspieranej transakcji. Tutaj znajdziesz listę banków współpracujących z BGK przy tym programie.

Dodatkowe informacje

Share Print