Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych, tłumaczonych przez tłumaczy przysięgłych i potwierdzonych notarialnie

Legalizacja dokumentów urzędowych

Jeśli będziesz potrzebować potwierdzenia dokumentu urzędowego (dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych) skontaktuj się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jeśli kraj, w którym będziesz posługiwał się uwierzytelnionym dokumentem, jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, zwróć się o uzyskanie pieczęci (klauzuli) apostille. W przypadku pozostałych krajów obowiązuje procedura legalizacji. Dodatkowe informacje na temat apostille i legalizacji znajdziesz na stronie MSZ.

Dokumenty potwierdzone notarialnie oraz tłumaczenia dokumentów wykonane przez tłumaczy przysięgłych

Dokumenty potwierdzone notarialnie oraz tłumaczenia dokumentów wykonane przez tłumaczy przysięgłych podlegają określonej procedurze w przypadku konieczności ich dalszego uwierzytelnienia.

W przypadku dokumentów potwierdzonych notarialnie, na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy. Jeżeli taki dokument wymaga dalszego potwierdzenia przez przedstawicielstwo dyplomatyczne wykonujące funkcje konsularne lub urząd konsularny państwa obcego w Polsce autentyczność podpisu prezesa sądu albo upoważnionego przez niego sędziego lub referendarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

W odniesieniu do tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych, na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest Dział Legalizacji zajmujący się sprawami legalizacji tak przygotowanych dokumentów

Po potwierdzeniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeśli jest taka dyspozycja strony zagranicznej, dokumenty mogą być legalizowane w ambasadzie danego kraju w Warszawie, gdzie wymagana jest wcześniejsza legalizacja w Krajowej Izbie Gospodarczej. Jeżeli strona zagraniczna wymaga również legalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, należy jej dokonać przed dokonaniem czynności notarialnej lub na polskojęzycznej wersji dokumentu, który będzie przekazany do tłumaczenia.

Aby dokonać legalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej należy postępować z instrukcjami na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.

Share Print