Zaświadczenia KIG przydatne w działalności zagranicznej

Zaświadczenia Krajowej Izby Gospodarczej wystawiane są na wniosek polskich firm na potrzeby ich zagranicznych kontrahentów w oparciu o uprawnienia Krajowej Izby Gospodarczej, określone w ustawie o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r. oraz statucie KIG.

Zaświadczenia te, w zależności od wymogów i okoliczności, mogą dotyczyć różnych aspektów działalności firm.

Firmy zainteresowane rozwojem współpracy na nowych rynkach lub biorących udział w zagranicznych przetargach mogą być zainteresowane potwierdzeniem danych rejestrowych, w tym m.in. statusu firmy, sposobu jej reprezentacji, rodzaju prowadzonej działalności czy też wielkości zatrudnienia.

Dla innych firm, które rozpoczęły już współpracę z międzynarodowymi partnerami, zaświadczenia KIG mogą być niezbędne dla udokumentowania pewnych okoliczności utrudniających czy uniemożliwiających realizację kontraktu. Chodzi tu o potwierdzenie zjawiska „siły wyższej" (powódź, pożar, śnieżyca, wojna, strajki itp.). Klauzule o „sile wyższej" stosowane w kontraktach handlowych są formą zabezpieczenia eksporterów. Mogą one stanowić podstawę do zwolnienia z odpowiedzialności wobec zagranicznych nabywców w przypadku niedostarczenia towaru z uwagi na wystąpienie zdarzeń niemożliwych do przewidzenia, jeśli zaistniały przed przeniesieniem praw własności.

Zakres wydawanych zaświadczeń, poza wymienionymi powyżej, może dotyczyć także zaświadczeń o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków, zaświadczeń dotyczących okoliczności związanych z prowadzona działalnością gospodarczą, innych okoliczności niż siła wyższa, mogących byś podstawą do zwolnienia z odpowiedzialności kontraktowej. Mogą to być także zaświadczenia o innych okolicznościach zgłaszanych przez firmę, które mogą być potwierdzone przez KIG.

Podstawą do ubiegania się o te dokumenty jest pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający informacje o rodzaju i zakresie wnioskowanego zaświadczenia. W zależności od rodzaju zaświadczenia firma przedstawia również inne informacje i dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności i zdarzenia.

Szczegółowe wymogi dotyczące uzyskania zaświadczeń opisane są w procedurach zamieszczonych na stronie Krajowej Izby Gospodarczej.

Share Print