Ograniczenia w handlu zagranicznym

Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę handlując z partnerami zagranicznymi, powinieneś wiedzieć o ograniczeniach w wymianie handlowej. Są one efektem polityki gospodarczej danego kraju albo obszaru gospodarczego. Ich celem jest ochrona rynku np. przed nadmiernym importem tańszych towarów z zagranicy. Ograniczenia dzieli się na dwie grupy:

  • taryfowe (cła i kontyngenty taryfowe, czyli określona ilość towaru, jaka może być przywieziona po preferencyjnych stawkach celnych)
  • pozataryfowe (ograniczenia ilościowe, podatki od importu, nadzór importu, opłaty wyrównawcze, normy techniczne, wymagania sanitarne i weterynaryjne, jakie towar musi spełnić, aby zostać wprowadzony na dany rynek, protekcjonizm wewnętrzny np. regionalny w danym kraju).

Zanim zdecydujesz się podpisać kontrakt importowy albo eksportowy, sprawdź, czy na terenie kraju, z których chcesz handlować, nie obowiązują środki ochronne wobec danego produktu. Jednym z często spotykanych przykładów, jest konieczność posiadania certyfikatów sanitarnych i weterynaryjnych w eksporcie owoców i warzyw oraz mięsa poza UE.

Informacje na temat obowiązujących barier znajdziesz w systemie TARIC.

Instrumenty ochrony rynku w UE

W UE także stosuje się specjalne instrumenty ochrony rynku (ang. Trade Defense Instruments). Służą ochronie przemysłu przed niepożądanymi skutkami importu z krajów spoza Unii Europejskiej. UE stosuje środki służące ochronie przed praktykami nieuczciwej konkurencji tj. dumpingiem i subsydiowaniem (dotowaniem) towarów sprzedawanych na eksport (postępowania antydumpingowe i antysubsydyjne). Stosuje się także środki ochronne przed nadmiernym przywozem

Środek antydumpingowy lub antysubsydyjny może mieć dwie podstawowe formy - cło antydumpingowe i zobowiązanie cenowe. Wysokość cła antydumpingowego nie może być wyższa niż ustalony margines dumpingu. W związku z tym cła w różnej wysokości ustanawiane są dla różnych eksporterów, w zależności od wielkości ustanowionego dla nich marginesu dumpingu. Analogiczne zasady obowiązuje przy środkach antysubsydyjnych.

W trakcie postępowania sprawdzającego, Komisja Europejska gromadzi dane umożliwiające weryfikacje spełnienia prawnych przesłanek nałożenia środków ochronnych (postępowanie antydumpingowe trwa maksymalnie 15 miesięcy, a antysubsydyjne - 13 miesięcy). Środki antydumpingowe i antysubsydyjne wprowadzane są na okres 5 lat z możliwością przedłużenia w wyniku postępowania przeglądowego.

Więcej znajdziesz na stronach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Aktualne środki pozataryfowe UE istotne dla polskich przedsiębiorców

Wyroby z żelaza i stali

W 2016 r. wprowadzony został nadzór nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzącymi z niektórych państw trzecich. Jeśli importujesz powyżej 2500 kg tych wyrobów masz obowiązek posiadania dokumentu nadzoru na przywóz określonych wyrobów stalowych wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w przypadku Polski przez Ministra Rozwoju). Obowiązek posiadania dokumentu nadzoru dotyczącego niektórych wyrobów stalowych będzie obowiązywał do dnia 15 maja 2020 r. Wymóg posiadania dokumentu nadzoru dotyczy wyrobów stalowych pochodzących z krajów pozaunijnych, z wyjątkiem Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dokument nadzoru wydawany jest bezpłatnie, dla dowolnej wnioskowanej ilości (potwierdzonej przedstawionym dokumentem zakupu), w ciągu pięciu dni od złożenia kompletnego wniosku.

Złóż wniosek

Tekstylia

Obowiązują następujące uregulowania w zakresie importu tekstyliów i odzieży do UE:

  • kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Białorusi,
  • kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Korei Północnej,
  • limity na uszlachetnianie bierne dla Białorusi.

Złóż wniosek o pozwolenie na przywóz tekstyliów.

Surowiec diamentowy

Zgłoszeniu podlega przywóz i wywóz surowca diamentowego w UE.

Towary, które mogłyby być wykorzystywane do tortur

Pozwolenia wymaga przywóz i wywóz towarów, które mogłyby być stosowane do zadawania tortur. Złóż wniosek i uzyskaj pozwolenie.

Cła eksportowe na wywóz drewna

Cła eksportowe dotyczą dostaw na obszar celny UE drewna z Rosji.

 

Sankcje UE wobec Rosji

Unia Europejska wprowadziła sankcje ograniczające wywóz do Rosji urządzeń do poszukiwania, wydobywania i produkcji ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych. Istnieje możliwość zwolnienia z ww. ograniczenia i eksportowanie do Rosji rur, pomp, maszyn lub platform wiertniczych po uprzednim uzyskaniu zezwolenia.

Share Print