Uzyskanie niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia

Eksportując swoje towary możesz napotkać na konieczność uzyskania i przekazania świadectwa pochodzenia swojemu zagranicznemu kontrahentowi. Obowiązek ten może wynikać z różnych dokumentów - akredytywy, kontraktu czy też korespondencji. W tych dokumentach powinny też znaleźć się informacje dotyczące rodzaju świadectwa, liczby wymaganych kopii oraz konieczności ich uwierzytelnienia np. przez ambasadę kraju importera w Polsce (w takim przypadku należy uzyskać informację odnośnie możliwości potwierdzenia świadectwa przez tą ambasadę. Zwykle jest tak, że wskazana ambasada wymaga wcześniejszej legalizacji świadectwa w Krajowej Izbie Gospodarczej i/lub Ministerstwie Spraw Zagranicznych)

Krok pierwszy – uwierzytelnienie firmy

Pierwszym krokiem w celu uzyskania świadectwa pochodzenia w Krajowej Izbie Gospodarczej jest uwierzytelnienie firmy oraz reprezentujących je osób (reprezentacja, ewentualnie pełnomocnicy). W tym celu należy dostarczyć i okazać dokumenty rejestracyjne firmy, pełnomocnictwa oraz potwierdzone wzory podpisów.

  • Proces uwierzytelnienia w KIG jest bezpłatny.
  • Proces ten jest ważny do czasu ewentualnych zmian dotyczących firmy i jej reprezentacji. W przypadku zmian złożone dokumenty firmy należy uaktualnić.

Krok drugi – wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia

Kolejnym krokiem jest  przygotowanie i złożenie wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz wypełnionych druków świadectwa (oryginał i kopia).

Pamiętaj! We wniosku należy precyzyjnie opisać (w zależności od tego czy firma jest eksporterem, czy producentem i eksporterem):

  • eksportowany towar z podaniem kodu taryfy celnej oraz jego pochodzeniem,
  • proces produkcji/obróbki,
  • pochodzenie surowców użytych do produkcji towaru eksportowanego wraz z ich kodami,
  • przedłożone do wniosku załączniki potwierdzające zamiar eksportu (np. faktura eksportowa) oraz pochodzenie towaru (m.in. świadectwa i oświadczenia o pochodzeniu, kalkulacje, faktury zakupu),
  • dane do zamieszczenia na świadectwie pochodzenia,

Dodatkowo powinieneś zamieścić oświadczenia o poprawności zawartych we wniosku i świadectwie danych, okresie przechowywania dokumentów i o tym, że nie wnioskowałeś o wydanie świadectwa w urzędzie celnym.

Świadectwo pochodzenia jest wystawiane przez Krajową Izbę Gospodarczą zaraz po przedstawieniu poprawnie przygotowanej przez eksportera dokumentacji.

Dla każdej partii towaru wystawiany jest jeden oryginał świadectwa. Na wniosek eksportera mogą być wydane również kopie tego dokumentu.

Świadectwo pochodzenia możesz uzyskać na etapie organizacji eksportu, ale również po dokonaniu wywozu. W tej sytuacji, oprócz wymaganych dokumentów, do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia należy dołączyć komunikat IE599 potwierdzający dokonanie wywozu towaru.

Dodatkowe informacje

  • W uzasadnionych przypadkach np. kradzieży, utraty lub zniszczenia oryginalnego świadectwa pochodzenia, dopuszczalne jest wystawienie duplikatu świadectwa pochodzenia. Wystawia się jeden duplikat danego dokumentu pochodzenia
  • Świadectwo pochodzenia wymagane jest  z zasady dla potrzeb eksportu (czyli sprzedaży poza UE), ale w uzasadnionych przypadkach świadectwo takie może być również wystawione dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych.
  • Szczegółowe informacje dotyczące tego etapu są przedstawione w zakładce Wnioskowanie na stronie www.swiadectwapochodzenia.kig.pl

Share Print