Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Jakie urzędy mogą kontrolować przedsiębiorcę?

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zgodzie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju działalności każdy przedsiębiorca może spodziewać się czynności sprawdzających, które mają na celu wykazanie i potwierdzenie działań kontrolowanego w zgodzie z obowiązującym prawem.

W zależności od rodzaju wykonywanej działalności przez przedsiębiorcę, może on spodziewać się kontroli, które będą obejmowały na przykład przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru nad warunkami środowiska, legalności zatrudnienia, kontroli podatkowej czy kontroli skarbowej. Warto wiedzieć na podstawie jakich przepisów funkcjonują najważniejsze organy kontrolne, jakie są ich uprawnienia, a także prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa

Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych mogą prowadzić czynności kontrolne na podstawie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, zaś kontrola skarbowa znajduje swoje uregulowanie w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej.

Kontrola warunków pracy

Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza przestrzeganie prawa pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia. Szczegóły dotyczące zakresu i zasad działań podejmowanych przez PIP ujęte są w ustawie z 13 stycznia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kolejnym organem uprawnionym do kontroli jest Sanepid, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Należy pamiętać, że w kręgu zainteresowania tego organu znajdą się jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z życiem i zdrowiem klientów. Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej precyzuje, iż sanepid sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi. Także przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia, określają urzędową kontrolę sanepidu nad żywnością w zakresie jej bezpieczeństwa w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego przywożonej z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, a także kontrolę w zakresie prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Sanepidu.

Inspekcja Handlowa

Jest wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Przeprowadza kontrolę legalności i rzetelności działań przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług. Zadania Inspekcji wykonujr Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej. Inspekcja działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Share Print