Najważniejsze zmiany w przepisach dla przedsiębiorców od 2018 roku

Prowadzisz firmę albo zamierzasz ją założyć w najbliższym czasie? Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje wiele nowych przepisów dla przedsiębiorców. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany.

ZUS

Zmiana w opłacaniu składek ZUS

Od 1 stycznia Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady opłacania składek ZUS. Zgodnie z nimi, wszystkie składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

opłacasz jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Zobacz więcej informacji na temat nowych zasad opłacania składek

Zmiana wysokości składek

Od stycznia 2018 obowiązuję nowe wysokości składek ZUS. Dowiedz się więcej na biznes.gov.pl

Informacje o wysokości składek znajdziesz również na stronach ZUS.

Podatki

Jednolity Plik Kontrolny i elektroniczna ewidencja VAT

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, od 2018 roku masz obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłanie jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Do 25 lutego 2018 musisz przekazać pierwszy obowiązkowy JPK_VAT zawierający informacje za styczeń 2018 r.  

Zobacz więcej informacji na temat JPK_VAT

Ewidencja VAT od 2018 roku może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej!

Zaliczki na podatek dochodowy po przekroczeniu 1000 zł

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (rozliczający się na zasadych ogólnych), mogą nie wpłacać zaliczek na podatek dochodowy do momentu, gdy wartość zaliczek nie przekroczy łącznie od początku roku kwoty 1000 zł. Nie jest to zwolnienie z podatku - zapłata zostanie przesunięta w czasie. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Jeżeli natomiast przez cały rok zaliczka nie przekroczy 1.000 zł, kwotę należnego podatku należy zapłacić na podstawie rozliczenia rocznego PIT.

Zobacz więcej informacji na temat obliczania zaliczki PIT

Minimalny podatek od nieruchomości

Od 2018 roku wprowadzony został tzw. minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych (np. centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, budynek biurowy) w wysokości 0,035%. Dotyczy nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Podstawę opodatkowania stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Z obowiązku możesz rozliczyć się na dwa sposoby: zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) albo wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego podatku.

Więcej na temat zmian w podatkach od 2018 roku

Wyższa kwota wolna

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwiększona do 8 tys. kwota wolna od podatku. Będzie ona stosowana przy rozliczeniu podatku za 2018 rok. Zobacz więcej informacji na temat rozliczania podatku na zasadach ogólnych.

Ulga B+R

Od 2018 roku zwiększone zostały ulgi dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Nowe przepisy zwiększają wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (i 150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych – CBR). Rozszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych. Zobacz więcej informacji na temat ulg na działalność B+R

Księgowość

Amortyzacja

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 3 500 zł do 10 000 zł. Informacje o amortyzacji środków trwałych znajdziesz w artykule Amortyzacja, zapoznaj się również z interaktywnym poradnikiem Amortyzuję środki trwałe w firmie.

Zniesienie obowiązku informowania o biurze księgowym i prowadzeniu PKPiR

Od 1 stycznia 2018 r. zlikwidowany zostaje obowiązek zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dotyczy to przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalnośćlub w poprzednim roku prowadzili księgi rachunkowe lub opodatkowany był w
formach zryczałtowanych). Zlikwidowany został również obowiązek zawiadamiania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe.

Zobacz więcej informacji na temat współpracy z biurem rachunkowym

Pracownicy

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Planujesz zatrudnić cudzoziemców? Od 2018 roku zmieniły się zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.

Najważniejsze zmiany to:

 • wprowadzenie dodatkowego typu zezwolenia – na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • wprowadzona zostanie nowa formuła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, która jest wzorowana na dotychczas obowiązującej procedurze (uproszczonej), ale z pewnymi modyfikacjami. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami w przypadku pracy krótkoterminowej dla obywateli 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy, pracujących na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;
 • wprowadzenie dodatkowych wymogów w procedurze ubiegania się o pozwolenie na pracę zgodnie z zasadami ogólnymi.

Zobacz więcej informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców od 2018 roku

Inne

Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów sprzedawanych w tej jednostce, są zobowiązani pobrać opłatę recyklingową od klienta z tytułu wydania torby. Lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oznaczają torby na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytem lub bez o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów.

Zobacz więcej informacji na temat opłaty recyklingowej

Konstytucja Biznesu i pakiet zmian dla firm

W 2018 roku planowane jest wprowadzenie kolejnych ułatwień w ramach pakietu 100 Zmian dla Firm Ministerstwa Rozwoju. W planach jest:

 • zmiana zasad dotyczących terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Będzie taniej i prościej. Zamiast 50 – 10 lat przechowywania. Zamiast stosu papierów – forma elektroniczna;
 • wprowadzenie nowych przepisów ułatwiających zmianę pokoleniową w firmach rodzinnych;
 • wprowadzenie nowego rodzaju podmiotu - prostej spółki akcyjnej, która będzie idealnym rozwiązaniem dla młodych, innowacyjnych firm. 

Z kolei wśród uproszczeń wprowadzanych w ramach Konstytucji Biznesu znajdą się m.in.:

 • możliwość prowadzenia drobnej działalności (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) bez obowiązku rejestracji;
 • zwolnienie nowych firm z obowiązku opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy;
 • stopniowa likwidacja numeru REGON;
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • publikacja objaśnień prawnych dla skomplikowanych przepisów;
 • możliwość bezterminowego zawieszenia firmy;
 • uporządkowanie katalogu działalności reglamentowanych (wymagających koncesji, zezwoleń) i zmniejszenie obowiązków dla przedsiębiorców;
 • możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon lub e-mail.
Zobacz więcej informacji na temat ułatwień dla biznesu

Share Print