Niezarobkowy przewóz drogowy (przewóz na potrzeby własne)

Prowadzisz firmę i używasz samochodów np. do transportu surowców do produkcji albo do dowozu swoich pracowników? Jeśli dotyczy to pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t albo przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – takie przewozy obejmują przepisy o transporcie drogowym.  Nie musisz jednak posiadać specjalnej licencji na transport drogowy, żeby korzystać z ciężarówek albo pojazdów do przewozu osób w swojej firmie. Umożliwiają to przepisy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego, tzw. przewozu na potrzeby własne.

Przewóz na potrzeby własne jest to każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Tego typu przewóz, aby był uznany za transport na potrzeby własne, musi spełniać kilka warunków:

a. pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników (nie mogą to być pracownicy np. na umowie-zleceniu). Kierowca powinien spełniać wymagania przewidziane dla kierowców w ustawie o transporcie drogowym. Powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem, zaświadczenie o przejściu badań psychologicznych i zdrowotnych, spełniać wymogi dotyczące wieku oraz szkoleń i kwalifikacji wstępnej,

b. przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c. w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin (jeśli rzeczy nie będą własnością przedsiębiorcy, w przypadku kontroli uznane to zostanie za normalny transport drogowy),

d. nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Zaświadczenia uprawniające do przewozu na potrzeby własne

Jeśli chcesz korzystać z samochodów w firmie w ramach przewozu na potrzeby własne, powinieneś złożyć wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Co ważne, zaświadczenia te różnią się w zależności od tego, czy jest to transport krajowy czy międzynarodowy.

Zaświadczenie krajowe

Zaświadczenie na krajowy, niezarobkowy przewóz drogowy osób oraz rzeczy wydaje, na czas nieokreślony, właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta. Uprawnia ono do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Polski. Koszt zaświadczenia to 500 zł.

Wypis z zaświadczenia

Jeśli już posiadasz zaświadczenie na krajowy, niezarobkowy przewóz drogowy, to potrzebujesz wypisu z tego zaświadczenia na każdy pojazd, którym zamierzasz realizować przewozy na potrzeby własne. Taki wypis powinien się znajdować w pojeździe przez cały czas trwania przewozu i być okazywany przez kierowcę w trakcie ewentualnej kontroli. Wypis kosztuje 100 zł.

Wniosek o nowe zaświadczenie

Jeśli np. zmieniłeś nazwę firmy, powinieneś złożyć wniosek o nowe zaświadczenie. Koszt tej usługi wynosi 25 zł.

Zaświadczenia na przewóz międzynarodowy

Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy i jednocześnie umożliwia wykonywanie niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Polski. W przypadku transportu międzynarodowego osobne zaświadczenie wydawane są na transport osób i rzeczy. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy oraz wypis lub wypisy z niego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, na okres do 5 lat (w zależności od okresu, różna będzie opłata za wydanie zaświadczenia).

Zaświadczenia możesz uzyskać za pośrednictwem biznes.gov.pl

W przypadku zgłoszenia każdego kolejnego pojazdu samochodowego, niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, powinieneś złożyć wniosek o wydanie dodatkowego wypisu do zaświadczenia.

Dodatkowe informacje

  • Nie musisz występować o zaświadczenie jeśli Twoja firma ma uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
  • Kara za brak zaświadczenia na przewozy własne może wynieść 8 tys. zł
  • Jeśli będziesz wykonywać przewóz niezgodnie z wydanym zaświadczeniem na przewóz krajowy, starosta, w drodze decyzji, stwierdzi nieważność zaświadczenia. O nowe będziesz się mógł ubiegać dopiero po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności poprzedniego zaświadczenia.
  • Nie musisz występować o zaświadczenie na przewóz na potrzeby własne, jeśli:
    • pojazdy służą do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
    • dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t.

Ważne! Jeśli masz wątpliwości, czy dokonywane w Twojej firmie przewozy mają charakter transportu na potrzeby własne, skontaktuj się z GITD albo z właściwym starostą wydającym zezwolenie (skorzystaj z wyszukiwarki instytucji)

Share Print