Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Minimalne wynagrodzenie przy zleceniach i świadczeniu usług

Jeśli zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie albo zlecasz wykonywanie prac na podstawie umowy o świadczenie usług powinieneś wiedzieć, że od 2017 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia za te usługi. Zmiany, to przede wszystkim wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę np. na umowę zlecenie.

Ile wyniesie minimalna stawka?

Stawka bazowa określona w przepisach to 12 zł za godzinę. Całkowita stawka będzie większa, – co roku będzie waloryzowana w zależności od wysokości płacy minimalnej. W roku 2017 wyniesie ok. 13 zł za godzinę.

Kogo dotyczą przepisy?

Stawka godzinowa obejmie nie tylko osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Minimalna stawka godzinowa ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (stawka godzinowa, dzienna, czy np. tygodniowa)

Kogo nie dotyczy?

Minimalna stawka nie będzie dotyczyła m.in. zleceniobiorców, którzy samodzielnie decydują o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi i przysługuje mu z tego tytułu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę dotyczyć też będą m.in. rodzinnych domów pomocy i opieki nad uczestnikami wycieczek.

Jak ustalana będzie stawka?

Każdego roku wysokość minimalnej będzie konsultowana i podawana oficjalnie do 15 września. Jej wysokość będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje i zaokrąglana będzie do pełnych dziesiątek groszy.

Dodatkowe informacje

Sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług powinien być ustalony w umowie. Jeśli nie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia  lub  świadczenia usług, w terminie  poprzedzającym wypłatę. Przedsiębiorca zlecający pracę, będzie miał obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę przepracowanych godzin przez 3 lata.

Kary

Za złamanie przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia godzinowego grozi kara od 1 tys. do 30 tys. złotych. Prawo do kontroli przestrzegania przepisów będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy.

Okres przejściowy

Przepisy przejściowe przewidują, w przypadku umów zawartych przed dniem 1 września 2016 r., przeprowadzenie przez strony negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia albo rozwiązanie umowy, z uwagi na brak możliwości renegocjacji, a w pewnych przypadkach rozwiązanie umowy, w związku ze zwiększonymi kosztami wynikającymi z wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, co mogłoby skutkować utratą rentowności przedsiębiorstw oraz stanowić zagrożenie dla realizacji umów.

Kwestie minimalnej stawki godzinowej reguluje „ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw"

Share Print