Pracownicy tymczasowi - jak wybrać agencję zatrudnienia

W sezonie letnim (ale nie tylko), wielu pracodawców zmaga się z potrzebą dodatkowego okresowego zatrudnienia pracowników do prac sezonowych, doraźnych lub po prostu w zastępstwie pracowników, którzy przebywają na urlopie. W tej sytuacji z pomocą przychodzą agencje pracy tymczasowej. Korzyści ze współpracy z agencją jest wiele. Po podpisaniu porozumienia na wypożyczenie pracownika tymczasowego, agencja zwalnia pracodawcę z obowiązku prowadzenia dokumentacji pracownika, rozliczania go z pracy, a także odprowadzania składek ZUS.

Umowę z agencją pracy tymczasowej podpisujesz jako pracodawca użytkownik. Określasz w niej na piśmie wynagrodzenie za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu oraz warunki tejże pracy. Niezależnie od ciebie, dochodzi również do zawarcia umowy o zatrudnieniu pracownika tymczasowego, pomiędzy pracownikiem a agencją pracy tymczasowej.

Jaką agencję wybrać?

Przed podpisaniem umowy z agencją, zwróć szczególną uwagę na jej wiarygodność. Po pierwsze, upewnij się, czy posiada certyfikat wydany przez właściwy organ administracji, czyli wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Możesz to sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji.

Po drugie, sprawdź, czy agencja ma opłacone ubezpieczenie. Po trzecie, upewnij się o standardach pracy agencji. Jedną ze wskazówek może być działalność na rynku dłużej niż rok czasu, jak również - posiadanie lokalu, w którym przyjmuje ona interesantów. Wiele nieprofesjonalnych agencji działających na rynku podaje jedynie numer telefonu komórkowego, co może (choć nie musi) być sygnałem ostrzegawczym. Po czwarte, po wybraniu właściwej agencji, warto najpierw sprawdzić jakość świadczonych usług i współpracę rozpocząć od jednorazowego podpisania ramowej umowy o świadczenie usług.

Koszt współpracy z agencją zatrudnienia

W skład kosztów, jakie ponosi wypożyczający, oprócz pensji tymczasowych pracowników, wchodzą również: ekwiwalent urlopowy, składki ZUS, podatek oraz inne koszty związane z występującym stosunkiem pracy. Prowizja agencji jest odrębną składową kosztów ponoszonych przez pracodawcę użytkownika (nie jest ściągana z wysokości wynagrodzenia pracownika tymczasowego), a jej koszt ustala się w oparciu o wielkość, poziom trudności rekrutacji (niezbędne kwalifikacje pracowników, dostępność na rynku pracy) oraz w zależności od formy usługi, czyli czy będzie to zatrudnienie tymczasowe czy stałe. Zwykle te koszty są niższe niż rekrutacja, prowadzona indywidualnie przez firmy (zamieszczenie ogłoszenia, rozmowy kwalifikacyjne, dokumentacja).

Umowa z agencją

Jeśli agencja się sprawdzi warto podpisać umowę o współpracy, w której powinny się znaleźć następujące zapisy:

 • zasady kierowania pracowników do przedsiębiorstwa,
 • warunki wymiany dokumentów pomiędzy firmą a agencją,
 • wysokość i terminy płatności wynagrodzenia agencji,
 • dane osoby, którą pracownik informuje o nieobecności,
 • zasady rezygnacji z pracowników tymczasowych,
 • czas w jakim agencja wysyła kolejne osoby,
 • terminy realizacji zamówień,
 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej,
 • zapis o możliwości rezygnacji pracodawcy z pracownika, jeśli ten nie posiada odpowiednich kwalifikacji, przekazanych agencji przez pracodawcę oraz zobowiązanie agencji do skierowania kolejnej osoby do pracy w możliwie krótkim terminie,
 • zapis o odpowiedzialności agencji za wszelkie przestoje spowodowane niewłaściwym doborem przez agencję pracowników i oddelegowywanie pracowników nie posiadających wystarczających kwalifikacji.

Czy do każdej pracy?

Zatrudnienie pracownika tymczasowego jest szczególnie wskazane do:

 • zadań sezonowych czy doraźnych,
 • prac, które ze względu na nieobecność etatowych pracowników, nie mogą być terminowo wykonane.

Nie możesz jednak zatrudnić pracownika tymczasowego do:

 • prac szczególnie niebezpiecznych (np. praca na wysokości, praca przy użyciu materiałów niebezpiecznych),
 • pracy, którą wykonuje pracownik biorący udział w strajku,
 • na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Na jak długo?

Pracownika tymczasowego możesz zatrudnić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik tymczasowy pełni obowiązki nieobecnego pracownika. W tej sytuacji może on pracować do 36 miesięcy.

Jakie zobowiązania wobec pracowników?

Przede wszystkim należy pamiętać, że pracownik tymczasowy nie może mieć gorszych warunków zatrudnienia niż zatrudniony pracownik wykonujący podobną pracę. Dochodzi jednak kilka zobowiązań szczegółowych, na które warto byś zwrócił uwagę:

 • wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie powinno być niższe niż innego stałego pracownika, wykonującego podobne obowiązki,
 • w miejscu pracy musisz zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym odpowiednią odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki profilaktyczne, a także odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poinformować go o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • jako pracodawca powinieneś prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • pracownikowi tymczasowemu również przysługuje urlop wypoczynkowy (dwa dni za każdy miesiąc),
 • pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop na żądanie po przepracowaniu 6 miesięcy.

Powyższe punkty – jeśli ich nie dopełnisz – stanowią podstawę do roszczeń ze strony pracownika tymczasowego, które rozpatruje sąd pracy.

Jak rozwiązać umowę?

Jeśli chcesz rozwiązać umowę z pracownikiem tymczasowym szybciej niż umowa to uwzględnia, najlepiej jest zawiadomić agencję o planowanym terminie zakończenia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika na piśmie. W przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Gdy umowa została zawarta  na okres dłuższy niż dwa tygodnie – 1 tydzień.

W sytuacji, gdy pracownik tymczasowy nie stawi się w pracy bez podania przyczyny nieobecności (lub odmówi jej wykonywania), tak szybko jak to możliwe, poinformuj o tym fakcie, agencję pracy tymczasowej.

Share Print