Przesłanki unieważnienia zezwolenia na pracę

Wojewoda może uchylić zezwolenie, gdy:

 1. uległy zmianie okoliczności lub dowody, na podstawie, których wydano zezwolenie, a wojewoda nie został o tym fakcie poinformowany;

Mimo zmiany warunków, zezwolenie jest utrzymane w mocy pod warunkiem pisemnego poinformowania wojewody w przypadku:

 • przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcę,
 • powierzenia cudzoziemcowi przez pracodawcę pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym,
 • zmiany siedziby lub formy prawnej pracodawcy,
 • zmiany osoby reprezentującej pracodawcę,
 • obniżenia wymiaru czasu pracy określonego w umowie z cudzoziemcem przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie więcej niż do połowy pełnego wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia,
 1. ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę (np. rozwiązano z cudzoziemcem umowę o pracę, pracodawca zakończył działalność);
 2. wojewoda został powiadomiony przez pracodawcę lub organ kontrolujący o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w ciągu 3 miesięcy od początku ważności zezwolenia) albo o zakończeniu wykonywania pracy, jeśli nastąpiło ono wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę, bez uzgodnienia z pracodawcą;
 3. pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca;
 4. cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące (z wyjątkiem sytuacji kiedy przerwa taka została uzgodniona z pracodawcą, jest uzasadniona i pracodawca niezwłocznie powiadomił o tym wojewodę, który wydał zezwolenie);
 5. gdy brak zgody innego organu, od którego uzależniona jest możliwość wykonywania określonej pracy;
 6. gdy wojewoda otrzymał informację, że dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Share Print