Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych poniżej 30. roku życia

Od 1 stycznia 2016 roku możesz ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych w Twojej firmie bezrobotnych do 30. roku życia. Nowe rozwiązania wprowadziła ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zasady refundacji

Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnego poniżej 30. roku życia jest realizowana na podstawie umowy zawartej ze starostą. Dzięki niej przez 12 miesięcy możesz otrzymywać zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30. roku życia.

Wysokość dofinansowania

Refundacja nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy

Jeśli otrzymasz refundację, Twoim obowiązkiem będzie będzie zatrudnianie pracownika (i wynagradzanie go z własnych środków) przez kolejne 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. Niewywiązanie się z warunków skutkować będzie koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi.

Przepisy nie pozwalają także zawierać umów o refundację z pracodawcami, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (m.in. zwolnienia grupowe, upadłość, likwdacja stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych).

Przyznanie pomocy może być także uzależnione od tego, czy nie zalegasz z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom, opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, a także z opłacaniem w terminie innych danin publicznych.

Pamiętaj też, że refundacja jest udzielana zgodnie warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (przyznana Twojej firmie pomoc publiczna nie może w ciągu 3 lat przekroczyć  200 tys. euro, lub 100 euro w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów)

Gdzie i jak zgłaszać się po refundację?

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z refundacji:

  • Znajdź właściwy terytorialnie urząd pracy. Możesz odszukać go za pomocą wyszukiwarki instytucji biznes.gov.pl.
  • Na stronie urzędu odszukaj (np. wpisując w wyszkiwarce hasło "refundacja wynagrodzenia") informacje o programie. Urzędy publikują zazwyczaj  na swoich niezbędne formularze zgłoszeniowe w wersji elektronicznej. Wypełnij dokumenty i złóż je do urzędu.
  • Sprawdź, czy urząd pracy opublikował własny regulamin uczestnictwa w programie - jesli tak, dokładnie się z nim zapoznaj przed wysłaniem zgłoszenia do programu.

Share Print