Rodzaje zezwoleń i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta)

Tak zwana niebieska karta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego wojewodę cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na terytorium RP pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Taki pracownik musi posiadać zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności (jeśli obowiązek jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów). Z kolei pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Cudzoziemiec ponadto musi posiadać zawartą na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym, a wysokość minimalnego wynagrodzenia cudzoziemca wynosi miesięcznie 5675,19 zł (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji).

Dodatkowo posiada wyższe kwalifikacje zawodowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.

Cudzoziemiec jednocześnie musi spełniać wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Musisz wiedzieć, że zatrudnienie cudzoziemca spoza UE, który ma wykonywać zawód wymagający wysokich kwalifikacji może nastąpić po uzyskaniu przez niego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W takim przypadku nie ma konieczności uzyskania dodatkowo zezwolenia na pracę

Uzyskanie zezwolenia typu A lub B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie na pracę jest wymagane:

  • jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP (tzw. zezwolenie typu „A").

Zezwolenie typu A jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (zgodnie z art. 88 b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W sytuacji, kiedy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki (art. 88b ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia…).

  • jeżeli cudzoziemiec w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (tzw. zezwolenie typu „B").

Zezwolenie typu B jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywania pracy cudzoziemcowi.

W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień złożenia wniosku (zgodnie z art. 88 b ust.2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

W sytuacji, kiedy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki (art. 88b ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia…).

Przedłużenie zezwolenia wymaga złożenia pisemnego wniosku przez pracodawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Szukasz wzoru wniosku o przedłużenie pozwolenia na pracę – znajdziesz go TU.

Kategorie cudzoziemców, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Określa je ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dodatkowe informacje

Share Print