Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest związane z w wypełnieniem szeregu warunków zawartych m.in. w ustawach:

 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa ma zastosowanie do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • cudzoziemcach (ustawa określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach),
 • skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa określa sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Zatrudnianie obywateli UE i członków ich rodzin

Zatrudnianie w Polsce pracowników będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, albo państwa mogącego korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi odbywa się na takich samych zasadach jak obywateli polskich . Zasada ta dotyczy także:

 • członków ich rodzin
 • zstępnych (dzieci, wnuki) małżonka tego cudzoziemca w wieku do 21 lat lub pozostających na jego utrzymaniu,
 • wstępnych (rodzice, dziadkowie) tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostających na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka

Kiedy jest wymagane zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec:

 • wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A),
 • w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (typ B),
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy o PIT, z pracodawcą zagranicznym (typ C),
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa) (typ D),
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany powyżej (typ E).

O czym należy pamiętać, aby legalnie zatrudnić cudzoziemca

Podstawą do powierzenia pracy cudzoziemcowi (na czas nie dłuższy, niż termin ważności udzielonego zezwolenia na pracę), jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy i otrzymanie przez cudzoziemca stosownego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP.

Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania decyzji administracyjnych przez właściwego wojewodę. Pracodawca (podmiot powierzający wykonywanie pracy) zamierzający na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składa pisemny wniosek wraz z oryginałami wymaganych dokumentów oraz kserokopiami do ich uwierzytelnienia. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami pracodawca jest zobowiązany złożyć na minimum 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech egzemplarzach (dwa dla pracodawcy, przy czym jeden egzemplarz pracodawca przekazuje cudzoziemcowi). Dokument wydaje się dla danego cudzoziemca, określa pracodawcę, stanowisko lub rodzaj pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę (albo zezwolenia na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), jest uzyskanie przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi informacji od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Uzyskaj informację starosty o lokalnym rynku pracy.

Okres ważności pozwolenia

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone. Jeżeli cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres do 5 lat. Zezwolenia wydawane są dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz na pracę w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku.

Ustawa wskazuje maksymalny okres, na jaki może zostać wydane zezwolenie na pracę. Wojewoda, w swoim rozporządzeniu, może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę w danym województwie. Maksymalna długość okresu ważności zezwolenia na pracę może różnić się pomiędzy województwami

Złożenie wniosku – wymogi formalne

Jeżeli, jako pracodawca, składasz wniosek, musisz przedstawić dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego. Wyjątkiem są dokumenty potwierdzające tożsamość oraz dokument podróży będący dowodem w postępowaniu o wydanie zezwolenia.

Twoim obowiązkiem jest przekazanie informacji organowi wydającemu zezwolenie w sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie podjął wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę.

Chcesz wiedzieć, jakie są rodzaje zezwoleń i pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz kto jest zwolniony z obowiązku ich uzyskania, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Sprawdź, jakie są przesłanki unieważnienia zezwolenia na pracę. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Sprawdź, kiedy cudzoziemiec może pracować bez pozwolenia na pracę. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy – praca krótkoterminowa bez konieczności uzyskania zezwolenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy są uprawnieni do podejmowania krótkoterminowej pracy w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jako pracodawca (osoba prawna lub osoba fizyczna) planujący musisz złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym Urzędzie Pracy, który prowadzi rejestr oświadczeń (procedura rejestracji jest bezpłatna).

Sprawdź, jak złożyć oświadczenie.

Zarejestrowane oświadczenie stanowi dla danego cudzoziemca podstawę do ubiegania się o wizę w celu świadczenia pracy w Polsce. Cudzoziemiec ubiega się o wizę (w kraju jego stałego pobytu), w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Sankcje dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Musisz mieć na uwadze, iż nielegalne zatrudnienie cudzoziemca na terenie RP wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

Dodatkowe informacje

Share Print