Abonament radiowo-telewizyjny. Obowiązki dla przedsiębiorców

Zgodnie z przyjętą przez Trybunał Konstytucyjny wykładnią, opłata abonamentowa ma charakter przymusowy i bezzwrotny. Poniżej prezentujemy przydatne informacje dotyczące zasad naliczania opłat, obowiązku rejestracji odbiorników i zasad kontroli.

Jestem przedsiębiorcą – co muszę wiedzieć i zrobić w związku z posiadaniem radia lub telewizora

Każda firma posiadająca odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne będące w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu jest zobowiązana do ich rejestracji we właściwym urzędzie pocztowym w terminie 14 dni od daty ich nabycia i terminowego płacenia opłaty abonamentowej, przy czym na podstawie art. 2 ust 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych firmy i instytucje są zobowiązane do płacenia opłat abonamentowych za każdy posiadany odbiornik radiowy i telewizyjny, z odbiornikami radiowymi w samochodach służbowych włącznie. Kary za niespełnienie obowiązku rejestracji są dotkliwe i wynoszą 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, zaś w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych.

Cel wnoszenia opłaty abonamentowej (tzw. abonament RTV)

Celem pobierania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych jest umożliwienie realizacji misji publicznej, określonej w art. 21 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Podstawa prawna obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, jej zakres przedmiotowy i podmiotowy

Obowiązek wniesienia opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, przy czym opłatę abonamentową zgodnie z art. 2 ust. 4 uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny. Zasada ta nie obowiązuje jedynie osób fizycznych w tym samym gospodarstwie domowym oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych systemu oświaty, państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, a także domów pomocy społecznej – te osoby/podmioty uiszczają opłatę jednorazowo, niezależnie od liczby użytkowanych odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych.

Za co muszę płacić abonament

Istotne jest wskazane w art. 2 ust. 2 ww. ustawy domniemanie, iż każda osoba/podmiot posiadająca/y odbiornik radiofoniczny oraz telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, użytkuje dany odbiornik, a więc podlega obowiązkowi wnoszenia opłaty abonamentowej.

W przepisach nie doprecyzowano definicji możliwości natychmiastowego odbioru programu. Przykładowo w orzeczeniu WSA z 27 listopada 2012 r. VI SA/Wa 1786/12 stwierdzono, że nie podlega opłacie niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i wideo, pozwalające na odtwarzanie wcześniej nagranej audycji lub filmu, takiego charakteru nie mają również urządzenia wielofunkcyjne jak komputery, telefony komórkowe itp., gdyż ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych. Również posiadanie rzutnika nie obliguje do opłacania abonamentu.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik radiofoniczny oraz telewizyjny. Do odbiorników posiadanych przez przedsiębiorcę, wlicza się również odbiorniki radiowe oraz telewizyjne użytkowane w samochodach będących własnością przedsiębiorcy.

W praktyce za każdą parę odbiorników (radiowy i telewizyjny) wnosi się jedną opłatę ujednoliconą tzw. abonament radiowo-telewizyjny, a gdy liczba odbiorników radiowych przewyższa liczbę odbiorników telewizyjnych wnosi się opłaty jak za używanie wyłącznie odbiornika radiowego.
Istotne jest, iż opłata za telewizję kablową, satelitarną oraz platformy cyfrowe nie zwalnia z płacenia opłaty abonamentu RTV. Opłata abonamentowa jest opłatą za posiadanie odbiornika, niezależnie od rodzaju oglądanego programu oraz jego nadawcy.

Zwolnienie z opłaty

Z opłaty abonamentowej są wyłączone, na podstawie art. 5 ust. 2 ww. ustawy, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne:

  • wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
  • wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
  • przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Jako przedsiębiorca nie masz również obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, które nie stanowią wyposażenia biura (np. są własnością pracowników). W takim przypadku, jeśli pracownik w miejscu swojej pracy używa odbiornika będącego jego własnością, – na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych z tego tytułu.

Obowiązek rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Dla celów pobierania opłat abonamentowych, każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny w ciągu 14 dni od jego nabycia, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, należy zarejestrować w urzędzie pocztowym właściwym dla siedziby przedsiębiorcy lub on-line na stronie Poczty Polskiej.

Terminy wnoszenia opłat abonamentowych

Obowiązek wnoszenia opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego (art. 2 ust. 3). Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybraną ilość miesięcy (art. 3 ust. 4).

Wysokość opłat abonamentowych

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana corocznie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" do dnia 31 maja każdego roku na następny rok kalendarzowy (art. 3 ust. 2). Stawki są naliczane wg kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynoszą:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego – 0,7% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 2,2% wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa powyżej.

Sprawdź wysokość stawek abonamentu.

Kary za używanie niezarejestrowanego odbiornika, kary za nieterminowe wnoszenie opłat abonamentowych

W przypadku używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kara wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 ust. 3).

Trzeba pamiętać, że zapłacona kara za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej. A tym samym jeżeli został opłacony abonament to nadal trzeba zapłacić karę (jeżeli została wymierzona) za używanie niezarejestrowanych odbiorników RTV.

Z kolei w przypadku zwłoki w uiszczaniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Charakter kontroli wykonania obowiązków rejestracyjnych – czy stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące kontroli?

Charakter kontroli dotyczącej rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych był do niedawna kwestią sporną. Ostatecznie wątpliwości wyjaśnił NSA w orzeczeniu z 9 kwietnia 2013 r. II GSK 92/12. Stwierdzono w nim m.in., że jakkolwiek kontrolę wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych przeprowadzono w lokalu użytkowym zajmowanym przez przedsiębiorcę, to należy zgodzić się, że nie była to kontrola jego działalności gospodarczej, o jakiej mowa w art. 77 ust. 1 w zw. z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrola ta dotyczyła bowiem przestrzegania obowiązku rejestracji odbiorników RTV, który jest nałożony na każdego, kto użytkuje taki odbiornik, niezależnie od tego, czy jest on wykorzystywany w działalności gospodarczej, czy też służy do użytku osobistego.

Dodatkowym argumentem świadczącym, że do kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych nie mają zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest treść ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 18, poz. 97), która m.in. wprowadziła obowiązek uprzedzania przedsiębiorcy o zamiarze dokonania kontroli (art. 79 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej). W art. 2 – 63 tej ustawy dokonano zmian w 62 ustawach regulujących określone rodzaje działalności gospodarczej. W 52 ustawach zawarto przepisy nakazujące wprost stosowanie rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zatytułowanego „Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy", w przypadku poszczególnych rodzajów kontroli. Świadczy to o kompleksowym charakterze tej regulacji. Pośród wymienionych w ustawie o zmianie ustaw, w których wprowadzono obowiązek dokonywania kontroli zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wymieniono ustawy o opłatach abonamentowych. Należy więc uznać, że nie było zamiarem ustawodawcy, aby kontrola rejestracji odbiorników, nawet użytkowanych w działalności gospodarczej odbywała się w trybie sdg.
Reasumując, uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. nie muszą informować przedsiębiorcy o planowanej kontroli z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Obowiązki kontrolera

Pracownicy przeprowadzający kontrolę muszą okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników RTV i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty.

Share Print