Jak postępować z wyrobami zawierającymi azbest

Jeśli w swojej działalności gospodarczej masz do czynienia z wyrobami z azbestu, powinieneś wiedzieć, że wiążą się z tym określone obowiązki.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Jeśli posiadasz wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego), jesteś zobowiązany do:

 • sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwość bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest i przechowywanie jej w książce obiektu budowlanego. Wzór formularza oceny znajdziesz w rozporządzeniu.
 •  wypełnienia informacji o wyrobach zawierających azbest. Wzór informacji znajdziesz w rozporządzeniu.
 • złożenia do 31 stycznia informacji o wyrobach zawierających azbest:
  • do swojego urzędu gminy osoby fizyczne,
  • do swojego urzędu marszałkowskiego osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego,
 • składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej informacji o wyrobach zawierających azbest.

Jeśli Twoje wyroby to rury azbestowo-cementowe:

 • stosujesz powyższe zasady inwentaryzacyjne, jak przy innych wyrobach,
 • masz możliwość pozostawienia rur azbestowo-cementowych w ziemi bez usuwania, ale pod następującymi warunkami:
  • brakiem narażenia na kontakt z azbestem podczas czynności obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych,
  • oznakowania,
  • zaznaczenia w planach sytuacyjnych i dokumentacji technicznej pozostawionych instalacji,
  • oczyszczenia elementów infrastruktury, w których jest możliwy kontakt człowieka z azbestem.

Oznaczanie azbestu w materiałach

Jeśli chcesz potwierdzić, czy w Twojej nieruchomości jest azbest, możesz skorzystać z usług firm zajmujących się oznaczaniem azbestu w materiałach. Firmę można wyszukać za pomocą Bazy Azbestowej.

Usuwanie wyrobów azbestowych

Jeśli chciałbyś usunąć wyroby zawierających azbest np. z terenu swojej firmy, nie rób tego samodzielnie. Co powinieneś zrobić?

 • dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu, czy gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu, czy jest możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków lub inna forma wsparcia (sprawdź czy Twoja gmina ma program usuwania azbestu),
 • zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź, czy Twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska,
 • weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z Twojej nieruchomości,
 • sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie,
 • zgłoś z 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego,
 • sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (wykaz składowisk odpadów azbestowych).

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest sprawdź, czy:

 • usunęła pozostałości pyłu azbestowego,
 • uprzątnęła teren nieruchomości,
 • wszystkie odpady zawierające azbest zostały wywiezione z Twojej nieruchomości,
 • otrzymałeś wynik badania jakości powietrza, jeśli były usuwane wyroby zawierające krokidolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.

Chcę prowadzić firmę usuwającą azbest

Jeśli chciałbyś prowadzić działalność związaną z usuwaniem azbestu, powinieneś:

 • uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami u właściwego marszałka województwa zgodnie z ustawą o odpadach,
 • przeszkolić pracowników, osoby kierujące i nadzorujące prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 • opracować szczegółowy plan prac usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • posiadać niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne,
 • zgłosić zamiar prowadzenia prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Pamiętaj szczególnie o obowiązkach wobec pracowników. Zatrudniając pracowników przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinieneś:

 • sporządzić ocenę ryzyka zawodowego,
 • kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestowego,
 • szkolić pracowników w zakresie bhp,
 • zminimalizować liczbę osób przydzielonych do prac w kontakcie z azbestem,
 • ograniczyć lub eliminować emisję pyłów przez stosowanie odpowiednich maszyn, sprzętu i metod pracy.

Powinieneś także zapewnić pracownikom:

 • odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego),
 • wymianę środków ochrony układu oddechowego,
 • możliwość oczyszczania z pyłu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej,
 • możliwość przechowywania odzieży ochronnej wyłącznie w wyznaczonym miejscu, wykluczającym kontakt z odzieżą własną pracowników.

Najważniejsze zasady prawidłowego usuwania wyrobów zawierających azbest to:

 • izolacja od otoczenia obszaru prac,
 • ogrodzenie terenu prac,
 • umieszczenie tablic informacyjnych,
 • stosowanie środków technicznych ograniczających emisję azbestu,
 • zabezpieczenie przed pyleniem w obiekcie,
 • codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego,
 • uprzątnięcie terenu,
 • izolacja pomieszczeń,
 • stosowanie komór dekontaminacyjnych,
 • nawilżanie wyrobów wodą,
 • utrzymywanie przez cały czas pracy wyrobów azbestowych w stanie wilgotnym,
 • demontaż całych wyrobów, bez uszkadzania,
 • odspajanie wyrobów za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 • kontrolny monitoring powietrza w środowisku pracy,
 • codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów,
 • oznakowanie i szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm (o gęstości > 1000 kg/m3) lub zestalenie przy użycie cementu i szczelne opakowanie (o gęstości < 1000 kg/m3),
 • zapewnienie stanu wilgotnego podczas przygotowania do transportu,
 • magazynowanie do czasu transportu na składowisko odpadów azbestowych w wydzielonych miejscach.

Rejestracja firmy

Jeśli chcesz, aby klienci łatwiej mogli do Ciebie trafić, możesz bezpłatnie zarejestrować swoją firmę na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl – ogólnopolskim zestawieniu firm zajmujących się problematyką azbestową.

Dodatkowe informacje

 • Wykonawca prac związanych z usuwaniem asbestu, przed przystąpieniem do prac musi zgłosić je do powiatowego nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektoratu pracy. Natomiast właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek do zgłoszenia tych prac do starosty lub wojewody (tj. do organu administracji architektoniczno-budowlanej).  

 • Na biznes.gov.pl znajdziesz informacje na temat obowiązków związanych z ochroną środowiska. Jeśli np. planujesz otworzyć składowisko odpadów, w opisie usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  znajdziesz informacje, jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju biznesu.  

Jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z Departamentem MŚP Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Kontakt:

izabela.drelich-sikorska@mr.gov.pl

 tel: 22 273 85 04

Podstawa prawna

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Share Print