Obowiązki wobec Państwowej Inspekcji Pracy

Do Twoich obowiązków jako przedsiębiorcy należy także informowanie Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o wypadkach przy pracy, kontakcie pracowników z substancjami niebezpiecznymi. Obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy, wynikają z przepisów prawa pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem odpowiedzialnym za nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Wypadek przy pracy

Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Kontakt z azbestem lub substancjami chemicznymi

Kolejnym obowiązkiem jest informowanie PIP w razie rozpoczęcia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, a także przekazać rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (szczegóły poniżej).

Rejestracja zakładowego układu zbiorowego

Właściwy okręgowy inspektor pracy jest również organem uprawnionym do rejestracji oraz oceny charakteru prawnego układu zbiorowego pracy.

O czym jeszcze powinieneś poinformować PIP? Więcej na ten temat dowiesz się z poradnika Obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy, wynikające z przepisów prawa pracy.

Share Print