Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych i opłaty za korzystanie z pozwolenia na sprzedaż

Jeśli sprzedajesz napoje alkoholowe (zobacz, jak uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu) powinieneś pamiętać, że na początku każdego roku jesteś zobowiązany złożyć oświadczenie/informację o wartości/wielkości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni oraz, w przypadku detalistów, wnieść opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż. Ważne: zgodnie z przepisami, powinieneś dokonać tego najpóźniej do 31 stycznia (pamiętaj, że nawet jeśli termin wypada w dzień wolny, nie obowiązuje w tym przypadku zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy). Wszystkie procedury związane ze składaniem oświadczeń do właściwych instytucji możesz zrealizować za pośrednictwem biznes.gov.pl. Znajdziesz tu niezbędne formularze, dzięki którym możesz wysłać oświadczenie drogą elektroniczną (jeśli posiadasz zaufany profil lub kwalifikowany podpis elektroniczny – dowiedz się, jak je uzyskać) lub w formie tradycyjnej. Złożenie oświadczenia jest bezpłatne.

Dostępne procedury na biznes.gov.pl:

Sprzedaż detaliczna alkoholu

Jeśli sprzedajesz alkohol detalicznie (np. w sklepie lub lokalu gastronomicznym), oświadczenie o wartości sprzedaży powinieneś złożyć do organu, który wydał zezwolenie. W zależności od lokalizacji punktu sprzedaży będzie to wójt, burmistrz, albo prezydent miasta.

W oświadczeniu podaje się wartość sprzedaży napojów alkoholowych:

 • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 • o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

Opłata podstawowa, pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych:

 • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł,
 • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł,

Jeśli sprzedaż przekroczy ustawowy próg, pobierana jest opłata podwyższona. Wynosi ona dla napojów alkoholowych:

 • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

W oświadczeniu należy podać kwotę za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Pamiętaj, aby opłaty wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty o niewłaściwej wysokości, mogą skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej (w wysokości 30% opłaty podstawowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu), albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy/miasta.

Dokładny opis procedury złożenia oświadczenia oraz odpowiednie formularze znajdziesz tutaj

Niektóre urzędy publikują na swoich stronach internetowych kalkulatory, pomagające obliczyć wysokość opłat. Tutaj znajdziesz przykładowy kalkulator.

Sprzedaż hurtowa alkoholu

Podobnie jak w przypadku sprzedaży detalicznej, prowadząc sprzedaż hurtową alkoholu jesteś zobowiązany raz do roku do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wielkości sprzedaży za poprzedni rok. Jeśli sprzedajesz alkohole nisko i wysokoprocentowe, składasz oddzielne oświadczenia dotyczące:

 • sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu,
 • sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Rozróżnienie to jest ważne, ponieważ oświadczenie o sprzedaży alkoholu do 18% składa się do właściwego za względu na siedzibę przedsiębiorcy Urzędu Marszałkowskiego, a informację o wielkości sprzedaży hurtowej alkoholu powyżej 18% przekazuje się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W przypadku napojów o zawartości alkoholu do 18%, informacja dotyczy sprzedaży za poprzedni rok:

 • napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
 • napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Wielkość sprzedaży w tym przypadku podaje się w tys. hektolitrów.

Z kolei informację na temat wielkości hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% podaje się w przeliczeniu na tys. litrów 100% alkoholu.

Dokładny opis procedur oraz rekomendowane wzory oświadczeń o wielkości sprzedaży hurtowej znajdziesz tutaj (alkohole powyżej 18%) i tutaj (alkohole do 18%)

Załatwiaj procedury alkoholowe drogą elektroniczną

Prowadząc działalność związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych powinieneś wiedzieć, że za pośrednictwem biznes.gov.pl możesz elektronicznie (w sposób ujednolicony na terenie całego kraju) załatwić także sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia jednorazowego, cateringowego oraz (w przypadku zaprzestania sprzedaży napojów alkoholowych) zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.

Share Print