Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców

Działając jako przedsiębiorca, przede wszystkim powinieneś działać zgodnie z prawem. Przepisy obowiązywać Cię będą w kontaktach z pracownikami, klientami, partnerami handlowymi, administracją. Regulować będą także obowiązki Twojej firmy wobec środowiska. Wymogi nakładane przez prawo nie zawsze są w stanie przewidzieć wszystkie uwarunkowania np. społeczne i nie zawsze wystarczają do zbudowania dobrych relacji z otoczeniem Twojej firmy. Nie masz obowiązku finansowania np. studiów podyplomowych Twoich pracowników, ale jeśli to zrobisz, będzie to dowód, że odpowiedzialnie podchodzisz do kwestii pracowniczych.

Czym jest CSR?

W nowoczesnej gospodarce coraz większy nacisk kładzie się na kwestie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR). Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej CSR jest „odpowiedzialnością przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo". W skrócie, oznacza to dobrowolne uwzględnianie potrzeb klientów, kontrahentów, pracowników, społeczności lokalnych (określanych wspólnie mianem interesariuszy), w strategii firmy. Społeczna odpowiedzialność biznesu realizuje się poprzez m.in. działania na rzecz pracowników, społeczności lokalnych czy też ochrony środowiska.

Społeczna odpowiedzialność – korzyści

Pamiętaj, że podstawowym celem budowania dobrych relacji z otoczniem w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest dbanie o tzw. dobry wizerunek firmy. Działania społecznie odpowiedzialne służą podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i powinny być związane z jego działalnością. Do najważniejszych korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu zaliczyć można: zwiększone zyski, lepszy dostęp do kapitału, ograniczenie kosztów operacyjnych, wzmocnienie marki firmy i reputacji, wzrost sprzedaży i lojalności klientów, powiększenie wydajności i jakości pracy, zwiększoną możliwość przyciągania i utrzymania pracowników, zmniejszenie potrzeby zarządzania formalnego, ograniczenie ryzyka oraz skuteczne konkurowanie na rynku.

Obszary z zakresu społecznej odpowiedzialności realizowane przez firmy można podzielić na cztery kategorie:

  • Ład organizacyjny – obejmujący takie działania jak wprowadzanie kodeksów etycznych, komunikowanie działań CSR poprzez ujawnianie danych pozafinansowych (raportowanie społeczne), przeciwdziałanie korupcji, itp. 
  • Pracownicy – obejmujący dialog z pracownikami, troska o bezpieczeństwo w miejscu pracy, zapewnienie optymalnych warunków pracy, poszanowanie praw człowieka, dostrzeganie znaczenia różnorodności w miejscu pracy, troska o zdrowie pracowników, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, itp.    
  • Środowisko – czyli  ograniczanie emisji szkodliwych substancji, zagospodarowanie odpadów i ścieków, ograniczanie zużycia energii oraz zużycia wody, surowców.
  • Produkt – odpowiedzialne podejście do łańcucha dostaw, w tym do wydobycia i transportu surowców, godziwe ceny za dostawy, odpowiedzialne inwestowanie, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia.

Przykłady działań CSR

Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa możesz realizować na wielu obszarach. Firmy np. wprowadzają programy wspierania uzdolnionej młodzieży, organizują koncerty, inicjują i częściowo finansują rozbudowę infrastruktury gminnej. Prowadzą również interesujące działania na rzecz rynku. Klienci takich firm mogą np. liczyć na odroczenie terminów płatności lub rozłożenie jej na raty w przypadku trudnej sytuacji a jednocześnie, w przypadku swoich należności godzą się na skracanie terminów płatności. Innym przykładem mogą być też programy dla pracowników, w ramach, których finansowane są liczne kursy specjalistyczne i studia. Wiele przedsiębiorstw wprowadza programy ocen pracowników i czytelne ścieżki kariery, co ułatwia planowanie rozwoju zawodowego. Działania proekologiczne inicjowane przez firmy to np. organizowanie mieszkańców i wspólne sprzątanie terenów zielonych, edukacja ekologiczna, a także inicjowanie oszczędzania energii i ograniczanie skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.

Dobrym sposobem na zaangażowanie społeczne jest udział w programie Karta Dużej Rodziny.

Share Print