Sprawozdania o odpadach, opakowaniach, sprzęcie elektronicznym, akumulatorach

Prowadzenie prawie każdego rodzaju działalności wiąże się z wytwarzaniem odpadów. Jeśli masz sklep spożywczy będą to np. opakowania, w przypadku warsztatu samochodowego odpadem będzie np. zużyty olej silnikowy. Jako przedsiębiorca – niezależnie od branży i wielkości Twojej firmy – masz obowiązek właściwego gospodarowania odpadami powstającymi w związku z wykonywaną działalnością. W zależności od rodzaju odpadów, ilości, profilu działalności Twojej firmy, będziesz musiał np. prowadzić ewidencję odpadów, składać sprawozdania, a czasami ubiegać się o stosowne pozwolenia. Co ważne, obowiązki wynikające z przepisów dotyczących gospodarki odpadami dotyczą nie tylko firm wytwarzających i przetwarzających odpady, ale także np. wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek, importerów opakowań, sprzedawców samochodów, firm zajmujących się obrotem sprzętem elektronicznym, bateriami czy akumulatorami. 

Jeżeli wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, dowiedz się czy musisz ubiegać się o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków związanych z odpadami znajdziesz w poradnikach Gospodarka odpadami i Prowadzę ewidencje w firmie. Dowiesz się tam m.in. jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów oraz kto jest zwolniony z tego obowiązku.

Informacje na temat gospodarki odpadami znajdziesz także w poradnikach dotyczących prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności.

Sprawozdania z gospodarki odpadami

Jednym z ważniejszych obowiązków związanych z gospodarką odpadami (poza m.in. ewidencją u firm wytwarzających odpady, czy uzyskaniem pozwoleń na wytwarzanie czy transport odpadów) jest składanie sprawozdań.

Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsca składania sprawozdań znajdziesz poniżej.

Sprawozdanie o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Obowiązek składania rocznych sprawozdań o odpadach ma m.in. wytwórca odpadów (nie dotyczy odpadów komunalnych, które oddzielnie zgłaszają firmy odbierające odpady), który jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (także uproszczonej). Sprawozdania składają także m.in. firmy przetwarzające zużyty sprzęt (np. elektroniczny) oraz wytwórcy komunalnych osadów ściekowych.

Sprawozdanie roczne składa się do 15 marca do Urzędu Marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Złóż roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Przykładowe przedsiębiorstwa, w których powstają odpady i są obowiązane do składania sprawozdań:

 • kotłownie, elektrownie inne produkujące popioły lotne,
 • lakiernie, zakłady malarskie (odpady farb i lakierów),
 • tartaki i stolarnie (trociny, wióry, ścinki, drewno, pyta wiórowa i fornir),
 • producenci mebli,
 • gabinety stomatologiczne (np. odpady medyczne),
 • przychodnie lekarskie, szpitale (np. odpady medyczne),
 • przychodnie i gabinety weterynaryjne (np. odpady medyczne),
 • zakłady kosmetyczne,
 • zakłady prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin – opryski (np. odpady po czyszczeniu maszyn),
 • firmy remontowe i budowlane (np. odpady z betonu, gruz betonowy),
 • zakłady mięsne (odpady zwierzęce),
 • zakłady oczyszczania miasta, firmy sprzątające,
 • warsztaty samochodowe (oleje, smary, płyny eksploatacyjne,
 • zakłady wulkanizacyjne,
 • apteki,
 • farbiarnie, garbarnie,
 • zakłady produkujące odzież i obuwie,
 • drukarnie,
 • producenci chemii domowej,
 • wytwórcy opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, z drewna, z aluminium; ze szkła,
 • producenci źródeł światła (np. świetlówki, żarówki LED).

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące gospodarki odpadami dotyczą także przedsiębiorców prowadzących działalność, która powoduje powstanie następujących odpadów:

 • odpady z włókien tekstylnych, odpady z żelaza i stali, odpady z metali nieżelaznych, kleje, rozpuszczalniki, żużle, popioły paleniskowe
 • oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, filtry olejowe, płyny hamulcowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • materiały szlifierskie,
 • odpady medyczne,
 • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe,
 • tonery drukarskie,
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń,
 • produkty spożywcze przeterminowane i nieprzydatne do spożycia,
 • osady ze studzienek kanalizacyjnych.

Sprawozdania dotyczące samochodów, elektroniki i sprzętu elektrycznego, opakowań, baterii i akumulatorów

Nawet jeśli nie wytwarzasz bezpośrednio odpadów, ale np. wprowadzasz produkty elektroniczne na rynek, importujesz produkty w opakowaniach, sprowadzasz pojazdy, masz hurtownię sprzętu elektronicznego, sprzedajesz akumulatory albo przetwarzasz odpady elektroniczne masz obowiązek składania okresowych sprawozdań wynikających z przepisów dotyczących szeroko rozumianej gospodarki odpadami.

Złóż sprawozdanie w zakresie wprowadzania produktów do obrotu i gospodarki odpadami

W niektórych przypadkach możesz zlecić sporządzenie rocznego sprawozdania organizacji odzysku.

Zobacz też publikacje:

Sprawozdania dotyczące samochodów, elektroniki i sprzętu elektrycznego, opakowań, baterii i akumulatorów, kto, kiedy i gdzie je składa?

Samochody

 • Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Składają je podmioty wprowadzające pojazdy na terytorium Polski (np. dealerzy).
 • Sprawozdanie roczne o pojazdach wycofanych z eksploatacji – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Składają je przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu samochodów.
 • Informacja dotycząca zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem danych – składana rocznie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu samochodów (prowadzący strzępiarkę)

Opakowania

 • Sprawozdanie roczne o produktach w opakowaniach, opakowaniach, o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz o opłacie produktowej za rok 2015 i za rok 2016 – składane rocznie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je przedsiębiorcy wytwarzający opakowania, importujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksportujący opakowania lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, organizacje odzysku opakowań.    
 • Raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych – składane rocznie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa i Ministra Środowiska. Składają je osoby prawne reprezentujące wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin.           

Baterie i akumulatory

 • Sprawozdanie roczne o wysokości należnej opłaty produktowej – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy wprowadzające baterie przenośne lub akumulatory przenośne (np. importerzy baterii i akumulatorów, dealerzy samochodowi sieci handlowe).
 • Sprawozdanie roczne o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy wprowadzające baterie przenośne lub akumulatory przenośne (np. importerzy baterii i akumulatorów, dealerzy samochodowi sieci handlowe, punkty zbioru baterii i akumulatorów), punkty zbioru baterii i akumulatorów.
 • Sprawozdanie roczne o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy wprowadzające baterie lub akumulatory (przemysłowe, samochodowe, przenośne), importerzy baterii i akumulatorów (np. importerzy baterii i akumulatorów, dealerzy samochodowi, sieci handlowe)
 • Sprawozdanie roczne o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je sprzedawcy detaliczny baterii lub akumulatorów.
 • Sprawozdanie roczne o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je m.in. firmy zbierające zużyte baterie lub akumulatory, importerzy baterii i akumulatorów, sieci handlowe.
 • Sprawozdanie roczne o: 1) rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 2) rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; 3) osiągniętych poziomach recyklingu – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy prowadzące zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 • Sprawozdanie roczne o:  1) wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych lub 2) wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych lub 3) wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów – sprawozdanie składane do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy prowadzące recykling zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przetwarzające zużyte baterie lub akumulatory.
 • Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy wprowadzające baterie lub akumulatory przemysłowe, samochodowe, przenośne (np. importerzy baterii i akumulatorów, dealerzy samochodowi, sieci handlowe).
 • Sprawozdanie roczne o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne – sprawozdanie składane do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Składają je firmy prowadzające baterie lub akumulatory przemysłowe, samochodowe, przenośne (np. importerzy baterii i akumulatorów, dealerzy samochodowi, sieci handlowe)

Sprzęt elektroniczny i elektryczny

 • Sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu – składane półrocznie: do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku; do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku do kierować. Składają je firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie (np. importerzy, hurtownie) oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców.
 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu – składane półrocznie: do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku; do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku. Składają je firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie (np. importerzy, hurtownie) oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców.
 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu – sprawozdanie składane rocznie do 15 marca. Składają je firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie (np. importerzy, hurtownie) oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców.
 • Wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi prowadzącymi zawarł umowę – sprawozdanie składane rocznie do 15 marca. Składają je firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie (np. importerzy, hurtownie) oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców.
 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu – składane półrocznie: do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku; do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku. Składają je przedsiębiorcy zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.     
 • Sprawozdanie o masie przyjętego przez zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt oraz o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów – składane półrocznie: do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku; do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku.  Składają je przedsiębiorcy prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – składane półrocznie: do 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku; do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku. Składają je firmy prowadzące działalność w zakresie recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzące działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku (np. prowadzący działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej – sprawozdanie składane rocznie do 15 marca. Składają je firmy wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie (np. importerzy, hurtownie) oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorców.

UWAGA! Od 24 stycznia 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Podmioty te podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa. Wszelkie wnioski rejestrowe wraz z opłatami należy od 24.01.2018 r. kierować do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Osady ściekowe

 • Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych – sprawozdanie składane rocznie do 15 marca do Marszałka Województwa. Składają je wytwórcy komunalnych osadów ściekowych (prowadzący oczyszczalnie ścieków, firmy zagospodarowujące komunalne osady ściekowe)

Zobacz, jak złożyć sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za pośrednictwem biznes.gov.pl

Sytuacje życiowe

Pamiętaj, że w zależności od zakresu Twojej działalności, być może będziesz musiał składać kilka rodzajów sprawozdań. Jeśli wprowadzasz pojazdy i sprzedajesz akumulatory musisz np. złożyć sprawozdania dotyczące samochodów i akumulatorów. Jeśli sprowadzasz samochody i jednocześnie prowadzisz naprawy, wytwarzasz odpady metalowe (po naprawach blacharskich) – czyli musisz złożyć sprawozdanie o odpadach.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków znajdziesz na stronach Urzędów Marszałkowskich. Skorzystaj z wyszukiwarki.

Dodatkowe informacje

Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się odpadami, pamiętaj o odpowiednich zezwoleniach. Zobacz opis usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawa prawna

Share Print