Sprzedaż produktów z gospodarstwa bez rejestracji firmy

Od początku 2017 r. każdy rolnik może sprzedawać żywność wyprodukowaną przez siebie we własnym gospodarstwie rolnym bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Może to być żywność pochodzenia zwierzęcego, niezwierzęcego lub mieszana i - co ważne - także żywność przetworzona.

Są jednak ograniczenia co do wielkości produkcji, łącznej kwoty sprzedaży, miejsca wyprodukowania żywności, niezatrudniania pracowników oraz zasad higienicznych.  

Najpierw trzeba zgłosić

Jeżeli chcesz sprzedawać wyprodukowane przez siebie produkty musisz na 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia takiej działalności dokonać zgłoszenia. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego.
 • Złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona). Powiatowy lekarz weterynarii nadaje takiemu rolnikowi numer identyfikacji weterynaryjnej i wprowadza go do rejestru podmiotów nadzorowanych. Nie trzeba sporządzać projektu technologicznego zakładu. Nie ma również zatwierdzania zakładu.

Próg 20 tysięcy złotych bez podatku

Sprzedaż produktów pochodzących ze swojego gospodarstwa jest zwolniona z podatku dochodowego do kwoty sprzedaży 20 tysięcy zł. Dlatego też trzeba prowadzić ewidencję sprzedaży odrębną dla każdego roku kalendarzowego. Może to być w formie papierowej lub elektronicznej. Ewidencja musi zawierać min:

 • numer kolejnego wpisu,
 • datę zbycia żywności,
 • kwotę sprzedaży,
 • ilość i rodzaj zbytej żywności,
 • cały przychód narastający od początku roku.

Celem ewidencji jest wykazanie, czy i kiedy zostaje przekroczony próg 20 tysięcy zł i kiedy zaczyna się podlegać obowiązkowi podatkowemu.

W ramach rolniczego handlu detalicznego możesz sprzedawać wyprodukowaną przez siebie żywność do kwoty 20 tysięcy zł. Po przekroczeniu tego progu dalsza sprzedaż jest możliwa ale podlega już opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2%. Trzeba złożyć formularz PIT w swoim Urzędzie Skarbowym.

Kto może sprzedawać i komu

Sprzedawać możesz osobom prywatnym tzw. konsumentowi końcowemu. Nie może to być:

 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • osoba fizycznych kupująca na potrzeby prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga! Przy przetwarzaniu produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaży nie wolno Ci zatrudniać żadnych pracowników zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło czy innych podobnych umów.   

Nie ma jednak ograniczeń co do zatrudniania pracowników w zakresie: uboju zwierząt rzeźnych, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju oraz soku.  

Co można sprzedawać

Możesz sprzedawać różne produkty, w tym przetworzone pochodzące z Twojego gospodarstwa. Zarówno produkty pochodzenia zwierzęcego jak i produkty pochodzenia roślinnego np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, mleko, jaja, sery, kukurydzę, marynaty, kiszonki, wyroby garmażeryjne bezmięsne, pierogi z mięsem, mąkę, kaszę, płatki, otręby, chleb, wyroby cukiernicze, oleje, soki, dżemy, powidła. Mogą to również być produkty mieszane.

Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu stanowi, co najmniej 50% tegoproduktu, z wyłączeniem wody.

Szczegółowe informacje ile kilogramów lub ton jakiego produktu można sprzedawać rocznie jest wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Gdzie można sprzedawać

Sprzedawać możesz w swoim gospodarstwie. Trzeba oznakować miejsce prowadzenia sprzedaży poprzez umieszczenie widocznego napisu: rolniczy handel detaliczny, imię i nazwisko rolnika, numer weterynaryjny (w przypadku produktów zwierzęcych). Żywność można produkować we własnym gospodarstwie w swoim domu, we własnej kuchni domowej.

Uwaga! Sprzedawać Twoich produktów nie możesz pośrednikom. Jest jednak możliwość sprzedaży Twoich produktów przez pośrednika podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności. Może to zrobić tylko:

 • pośrednik, którym jest inny rolnik sprzedający swoje produkty w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • pośrednik, który sprzedaje produkty rolnika wytworzone w ramach rolniczego handlu detalicznego na terenie powiatu, gdzie żywność została wyprodukowana lub powiatu sąsiedniego.

W miejscu zbywania żywności umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta: napis „rolniczy handel detaliczny"; dane obejmujące: imię i nazwisko albonazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności.

Zasady higieniczne

Jeżeli chcesz sprzedawać wyprodukowaną przeze siebie żywność to musisz spełniać uproszczone wymogi higieniczne min.:

 • powierzchnie w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie, łatwe do czyszczenia i w miarę potrzeby łatwe do dezynfekcji,
 • posiadać gładkie, zmywalne, odporne na korozję i nietoksyczne materiały,
 • muszą być warunki do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi do pracy i sprzętu,
 • należy zapewnić odpowiednią ilość gorącej i zimnej wody,
 • muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę osób zajmujących się produkcją żywności,
 • należy zapewnić odpowiednie dla higienicznego składowania i usuwania niebezpiecznych substancji i odpadów,
 • środki spożywcze muszą być tak umieszczone, aby uniknąć ich zanieczyszczenia,
 • należy zapewnić odpowiednie warunki termiczne dla żywności.

Uproszczone wymogi higieniczne znajdują się w załączniku nr II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych

Podstawa prawna

Share Print