100 Zmian dla Firm – pakiet ułatwień dla biznesu

W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakietu 100 zmian dla firm, wprowadzanych jest wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Zmiany to m.in. podwyższenie progów przechodzenia na księgi rachunkowe, zwiększenie limitu uprawniającego do rozliczania się na zasadzie ryczałtu, wprowadzenie ułatwień w inwestycjach budowlanych, czy też większa ochrona przed zmianami interpretacji prawa. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany w przepisach dla przedsiębiorców.

Podatki i księgowość

Wyższy próg dla „pełnej" księgowości i ryczałtu

 • Limit przychodów, do którego można prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (małą księgowość) został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat dokumentacji w firmie znajdziesz w poradniku Prowadzę ewidencje.

Dowiedz się, jak wrócić do uproszczonej księgowości z ksiąg rachunkowych.

 • Próg przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego podniesiony został do 250 tys. euro. 

Zobacz więcej informacji na temat ryczałtu.

Zobacz też, jak przejść z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na ewidencję ryczałtu.

Dzięki zmianom w ustawie o VAT, od 2017 r. powiększony też został do 200 tys. zł limit podmiotowego zwolnienia z VAT.

Załatwianie spraw urzędowych

Większa ochrona przed zmianami w interpretacji przepisów

 • Klauzula pewności prawa. Ochrona przed negatywnymi skutkami wstecznej zmiany praktyki interpretacyjnej organów, w tym – organów podatkowych. Przedsiębiorca, który zastosował się do utrwalonej praktyki nie będzie ponosił takich negatywnych konsekwencji. Dowiedz się więcej na temat interpretacji podatkowych.
 • Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów. Minister Finansów będzie wydawał objaśnienia podatkowe - napisane prostym językiem wyjaśnienia trudnych kwestii związanych z podatkami.

Więcej na temat zmian w Ordynacji podatkowej dowiesz się na stronach Ministerstwa Finansów.

Terminy urzędowe

 • Doprecyzowanie zasad liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym. Jednoznacznie określono sposób liczenia terminów określonych w latach oraz sytuacji, w której ostatni dzień terminu upływa w sobotę.

 • Sobota jako dzień wolny. W sprawach cywilnych sobota będzie traktowana tak samo jak dzień ustawowo wolny od pracy.

 • Bez odsetek za przewlekłe postępowania. Wprowadzona została zasada sumowania terminów i nieobciążania odsetkami za zwłokę w przypadku błędów organów podatkowych (w razie uchylenia decyzji podatkowej lub stwierdzenia nieważności decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia).

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania administracyjnego

 • Ponaglenia. Jeżeli Twoja sprawa nie została rozstrzygnięta w terminie albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia Twojej sprawy (przewlekłość), to możesz złożyć ponaglenie.

 • Informacja o braku warunków do wydania pozytywnej decyzji. Wprowadzony został obowiązek informowania strony o niespełnieniu przez nią warunków, które pozwalają urzędowi na wydanie decyzji pozytywnej, uwzględniającej Twoje żądania.

 • Postępowanie uproszczone i milcząca zgoda. Wprowadzono szybszy tryb załatwiania spraw nieskomplikowanych tzw. postępowanie uproszczone. Maksymalny termin na załatwienie takich spraw wynosi 30 dni.

 • Mediacje w postępowaniu administracyjnym. Mediacja może być prowadzona już na etapie postępowania administracyjnego.

 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny. Bez wniosku można złożyć skargę do WSA.

 • Decyzje rozstrzygające. Strona może zażądać wydania przez organ II instancji decyzji rozstrzygającej sprawę zamiast przekazywania jej do ponownego rozpoznania

 • Łagodniejsze kary administracyjne

Więcej informacji na temat ułatwień w postępowaniu administracyjnym znajdziesz w artykule Ułatwienia w postępowaniu administracyjnym.

Zobacz, jak nowe przepisy dotyczące spraw administracyjnych będą wyglądać w praktyce

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat załatwiania spraw urzędowych, wejdź do sekcji Jak załatwić sprawę w urzędzie.

Na biznes.gov.pl dostępne są również poradniki:

Kontrole w firmie

Zmniejszenie uciążliwości kontroli

 • Kontrola skarbowa nie może podważać ustaleń wcześniejszej kontroli.

 • Jedna kontrola w jednej sprawie. Urząd nie może kilkukrotnie kontrolować Twojej firmy w tej samej sprawie.
 • Skarga na przewlekłość kontroli. Jeśli kontrola w Twojej firmie będzie się przeciągać, możesz złożyć skargę do sądu na postanowienie organu kontroli przedłużające czas trwania kontroli.

 • Wspólne kontrole kilku urzędów za Twoją zgodą. Jeśli chcesz uniknąć długotrwałego ciągu kontroli różnych urzędów, za Twoją zgodą możliwe będą wspólne kontrole różnych organów – jeśli dotyczą tej samej sprawy.

Dodatkowe informacje na temat kontroli znajdziesz na biznes.gov.pl

Obowiązki pracodawcy

Ułatwienia w przepisach dotyczących pracowników

 • Łączne świadectwa pracy. Możliwość wydawania łącznego świadectwa pracy za następujące po sobie zakończone okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (na wniosek wydawane będą jednostkowe świadectwa pracy).

 • Zmiana przepisów dotyczących kary za nieprawidłowe dane do składki wypadkowej. W razie stwierdzenia nieprawidłowości danych, masz14 dni od otrzymania wezwania ZUS, aby złożyć korektę podanych informacji i uniknąć konsekwencji.

Mniej obowiązków dotyczących spraw pracowniczych

 • Wyższy próg zatrudnienia zobowiązujący do tworzenia ZFŚS oraz regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Poziom zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek utworzenia ZFŚS oraz regulaminu pracy i wynagradzania, został podniesiony z 20 do 50 pracowników. Zobacz więcej informacji na temat ZFŚS.

Zobacz, jak nowe przepisy dotyczące obowiązków pracodawcy wyglądają w praktyce

Więcej informacji na temat kwestii pracowniczych znajdziesz w sekcji Zatrudniam pracowników.

Skorzystaj również z poradnika Zamierzam zatrudnić pracowników.

Inwestycje budowlane

Ułatwienia w pozwoleniach na budowę

 • Małe obiekty bez pozwolenia na budowę. Szereg robót budowlanych nie wymaga już zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m kw., suszarnie kontenerowe o powierzchni do 21 m kw., instalacje klimatyzacyjne, zjazdy z dróg powiatowych i gminnych)

 • Korzystanie z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. Wprowadzona została możliwość korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin na użytkowanie tego obiektu wydłużono ze 120 do 180 dni.

 • Krótsze rozpatrywanie przez urzędy zgłoszeń budowy. Termin rozpatrywania przez urząd zgłoszeń budowy został skrócony z 30 do 21 dni. Jeśli urząd nie wypowie się w ciągu 21 dni, to możesz uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda).
 • Niewielkie zmiany w projekcie budowlanym bez dodatkowych formalności. Drobne odstępstwa od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności.

Zobacz, jak nowe ułatwienia w inwestycjach budowlanych wyglądają w praktyce.

Dowiedz się więcej na temat inwestycji budowalnych.

Obowiązki przedsiębiorców

Zmniejszenie liczby obowiązków środowiskowych

 • Zniesienie obowiązku kampanii informacyjnych w związku z opakowaniami.

 • Sprawozdania dotyczące korzystania ze środowiska powyżej 100 zł. Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska, nie muszą tego robić, jeżeli roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł (z każdego rodzaju korzystania ze środowiska).

Zobacz, jak nowe przepisy dotyczące obowiązków środowiskowych wyglądają w praktyce.

Dowiedz się więcej na temat obowiązków sprawozdawczych dotyczących ochrony środowiska.

Sprawdź, kiedy powinieneś przekazywać sprawozdania o odpadach, opakowaniach, sprzęcie elektronicznym, akumulatorach.

Dozór techniczny

 • Uproszenia dotyczące dozoru technicznego. Zniesiono obowiązek badań technicznych poprzedzających wydanie decyzji zezwalających na eksploatację urządzenia w przypadku zmiany eksploatującego.

Zobacz więcej na temat obowiązków dotyczących dozoru technicznego

Współpraca z kontrahentem i dochodzenie wierzytelności

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności

 • Zmiany w postępowaniu uproszczonym. Zwiększenie z 10 000 zł do 20 000 zł wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

 • Wyjawienie informacji o czynnościach z pokrzywdzeniem wierzyciela. Można zobowiązać dłużnika do wyjawienia informacji o czynnościach dokonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, z pokrzywdzeniem wierzyciela – wierzyciel ma możliwość odnalezienia majątku, którego wyzbył się nierzetelny dłużnik.
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Zwiększony został zakres spraw mogących być przedmiotem postępowania grupowego. Można dochodzić roszczeń, które pochodzą z niewykonania albo nienależytego wykonania umowy lub też bezpodstawnego wzbogacenia się, w tym w szczególności roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia.

 • Solidarna odpowiedzialność przy robotach budowlanych. Wprowadzona została odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Łatwiejszy dostęp do informacji o kontrahentach

 • Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP). Utworzony zostanie nowy rejestr zawierający dane o dłużnikach mających zaległości podatkowe, celne, obciążonych karami administracyjnymi lub grzywnami (wpis do rejestru powyżej 5000 zł długu).

 • Więcej informacji z BIG. Biura informacji gospodarczej (BIG) otrzymają dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych z możliwością otrzymania informacji o konkretnym podmiocie, na zlecenie swojego klienta. Dodatkowo zostaną wprowadzone większe uprawnienia biur do korzystania z ogólnodostępnych danych zawartych w rejestrach publicznych: KRS, CEIDG, REGON oraz PESEL.

Na biznes.gov.pl znajdziesz więcej na temat ułatwień w dochodzeniu wierzytelności

Skorzystaj również z poradnika Rozliczam się z kontrahentem.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat zmian w przepisach znajdziesz w artykułach:

Share Print