Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych

Przepisy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych pozwalają Ci, oczywiście oprócz należności z tytułu dostarczonych produktów lub usług, dochodzenia odsetek ustawowych, oraz odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych. Pamiętaj, że odsetki będą się należeć nie tylko wtedy, gdy kontrahent nie zapłaci w określonym umową terminie, ale także w sytuacji, gdy uzgodniony termin płatności przekracza ustalony przepisami próg 30 dni.

Możesz także dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości kwoty 40 euro a także pozostałych kosztów odzyskiwania należności, w przypadku, gdy przekroczyły one wartość rekompensaty

Dochodzenie roszczeń z tytułu przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ustawy możliwe w postępowaniu nakazowym. Dowiedz się więcej na temat rodzajów postępowań.

Postępowanie to jest szybsze i prostsze w stosunku do zwykłego postępowania sądowego. Prawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym ma skutki prawomocnego wyroku.

W celu uzyskania nakazu zapłaty, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, składasz do sądu  następujące dokumenty:

  • pozew o zapłatę;
  • umowę;
  • dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego przez wierzyciela (dowód dostarczenia towaru lub wykonania usługi);
  • dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku;
  • dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów odzyskiwania należności (gdy wierzyciel dochodzi zwrotu kosztów odzyskiwania należności przekraczających kwotę rekompensaty).

W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, wyznaczana jest rozprawa albo posiedzenie niejawne i dalsze postępowanie toczy się w zwykłym trybie.

Rozprawa lub posiedzenie muszą odbyć się nie później niż przed upływem 2 miesięcy od dnia wniesienia pozwu (ewentualnie od dnia uzupełnienia braków pozwu).

Share Print