Nowe przepisy ułatwią odzyskanie wierzytelności

Od 2017 roku planowane jest wprowadzenie nowych przepisów, które wzmocnią ochronę przed nierzetelnymi kontrahentami oraz ułatwią dochodzenie niezapłaconych należności. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy dotyczącej ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Propozycje zakładają m.in. upowszechnienie korzystania z usług biur informacji gospodarczych, zwiększenie odpowiedzialności inwestora w procesie budowlanym za zobowiązania wobec podwykonawcy, ułatwienie zawierania ugód przez jednostki finansów publicznych oraz modyfikację reguł postępowania sądowego w sprawach cywilnych

Łatwiejsze korzystanie z biur informacji gospodarczych

Nowe przepisy pozwolą zwiększyć zakres i wiarygodność danych udostępnianych przez biura informacji gospodarczej, w których gromadzone są dane o dłużnikach (dowiedz się więcej na temat działania biur) Co się zmieni? Będziesz mógł np. uzyskać zbiorczą informacji gospodarczej z kilku biur na podstawie jednego wniosku (obecnie trzeba się zwracać do każdego osobno). Dodatkowo, rozszerzony zostanie  zakresu informacji, które mogą być gromadzone w rejestrach dłużników m.n. o dane na temat bezskutecznych egzekucji i należności wobec podmiotów publicznych.

Większa odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy

Jeśli działasz w branży budowalnej, zainteresować Cię może, że reguły odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy w procesie budowlanym będą zmienione na korzyść podwykonawców. Obecne przepisy, które co prawda umożliwiają teoretycznie podwykonawcy otrzymanie zapłaty nie od wykonawcy, z którym zawarł umowę, ale od inwestora, wywołują szereg problemów.

Łatwiejsza ugoda z udziałem podmiotów publicznych

Podmioty publiczne, w uwagi na gospodarowanie środkami publicznymi, rzadko zawierają ugody. Zmiany pozwolą na do określenia konkretnych przesłanek uzasadniających zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych. Ugoda w wielu przypadkach może być korzystniejsza niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego.

Podniesienie progu postępowania uproszczonego

Z 10 tys. do 20 tys. zostanie podniesiony próg wartości przedmiotu sporu, który będzie mógł być rozpoznawany w postępowaniu uproszczonym.

Notarialne nakazy zapłaty

Proponowane przepisy przewidują wprowadzenie możliwości wydawania notarialnych nakazów zapłaty w sprawach właściwych do rozpoznania w postępowaniu upominawczym (rozwiązanie takie usprawni proces dochodzenia należności od dłużników oraz znacząco skróci jego czas).

Bardziej efektywne postępowanie przed sądem

Celem nowej ustawy jest także zwiększenie efektywności postępowań sądowych (zabezpieczającego i egzekucyjnego) poprzez m.in.:

  • wzmocnienie ochrony wierzyciela (m.in. wydłużenie z 1 miesiąca do 2 miesięcy okresu upadku zabezpieczenia po wygraniu sprawy przez powoda),
  • umożliwienie komornikowi żądania od dłużnika ujawnienia informacji o czynności dokonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, z pokrzywdzeniem wierzyciela, zarówno tych odpłatnych, jak i tych nieodpłatnych.

Projekt ustawy wraz uzasadnieniem znajduje się na stronach konsultacje.gov.pl

Share Print