Mediacja

Mediacja jest formą polubownego rozwiązywania sporów, która doskonale może sprawdzać się w przypadku sporów z udziałem Twojej firmy. Jest polubowną, poufną i pozasądową metodą rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, w której bezstronna i niezależna osoba (profesjonalny mediator) pomaga stronom konfliktu w znalezieniu jego rozwiązania. Mediacja w sprawach gospodarczych i cywilnych jest uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego.

Dzięki ograniczeniu formalności mediacja – pozwala na szybsze i tańsze zakończenie sporu (zawarcie ugody w toku postępowania sądowego powoduje zwrot 3/4 opłaty sądowej od pozwu). Wartością dodaną mediacji, poza wypracowaniem satysfakcjonującego strony porozumienia, jest zachowanie przez strony konfliktu dobrych relacji i możliwość dalszej współpracy. Taka sytuacja sporadycznie ma miejsce po wieloletnim sporze sądowym.

Co ważne, to strony decydują, w jaki sposób prowadzona będzie mediacja oraz wybierają osobę mediatora. Mediacja jest też dobrowolna i w każdym momencie można ją zakończyć.

Pamiętaj też, że wszczęcie mediacji w sprawach cywilnych przerywa bieg przedawnienia roszczenia

Na czym polega mediacja?

Mediacja to swoistego rodzaju negocjacje „zarządzane" przez mediatora wybranego przez strony. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania sporu na tle prawnym i jego zakończenie (zwłaszcza w formie ugody zawartej przez strony). Mediator nie rozstrzyga sporu i nie narzuca jego rozwiązania. Jego zadaniem jest pomoc stronom w określeniu ich interesów i nawiązaniu dialogu. Proces mediacji jest dobrowolny i poufny, prowadzony w komfortowych dla uczestników warunkach. Samo powodzenie całego procesu  mediacji w dużej mierze jest uzależnione od profesjonalizmu mediatora, jak i wysokiego poziomu jego etyki zawodowej.

Jak skierować spór do mediacji?

Jeszcze na etapie zawierania umowy z kontrahentem możesz wprowadzić do umowy zapis, że w przypadku powstania sporu, strony w pierwszym rzędzie będą go rozwiązywały w drodze mediacji. Umowa może przewidywać, że mediacja prowadzona będzie przez mediatora. Można wskazać konkretną osobę lub wskazać konkretny ośrodek mediacji, który prowadzi listę mediatorów i z tej listy strony mogą wybrać wspólnie mediatora.

W Polsce działają m.in. Centra Arbitrażu i Mediacji powołane z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Możesz zwrócić się także do  Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej.

Przykładowa klauzula mediacyjna w umowie może brzmieć: „Wszystkie spoty wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatora Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, stosownie do Regulaminu tegoż Sądu – obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację"

Mediację można prowadzić także po powstaniu sporu – w tym przypadku strony mają możliwość zapisu na mediację prowadzoną przez konkretnego mediatora, lub przez konkretny ośrodek mediacji. Umowa o mediację, może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek o mediację do mediatora lub do ośrodka mediacji.

Sąd może postanowić o skierowaniu stron do mediacji – do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron. Do mediacji nie mogą być skierowane sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

Postępowanie mediacyjne jest nie jawne. Mediator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym zawarta jest informacja o miejscu i czasie przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora oraz wynik mediacji. Jeśli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole, albo załącza do protokołu. Strony podpisując ugodę wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Po zawarciu ugody mediator przekazuje protokół do sądu, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej, a sytuacji skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

  • Co ważne, ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym.

Dla kogo mediacja

Mediacja szczególnie sprawdza się w przypadku m.in. sporów wynikających z umów długoterminowych, sporów budowalnych i związanych z obrotem nieruchomościami. Jest też dobrym sposobem w rozwiązywaniu konfliktów, w których ważna jest marka i renoma firmy i takich, które muszą być szybko rozwiązane, aby nie zaburzać funkcjonowania firmy. Mediację można stosować także w przypadku sporów międzynarodowych. Zagadnienia mediacji w sporach transgranicznych reguluje dyrektywa 2008/52/EC, która m.in. nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia możliwości wystąpienia z wnioskiem o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności. członkowskim. Mediacje nie dotyczą jednak m.in. spraw podatkowych, celnych i administracyjnych.

W 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, których celem jest upowszechnienie wykorzystywania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych.

Głównymi zmianami są:

  • wzmocnienie obowiązku informowania przez sąd o możliwości skierowania sprawy do mediacji; sędzia będzie zobowiązany do dokonania oceny, czy sprawa może zostać rozwiązana poprzez mediację,
  • wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu,
  • sąd ma możliwość obciążenia strony, która odmówiła poddania się mediacji w sposób nieuzasadniony, częścią kosztów które powstały na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu lub przeciwnika procesowego,
  • sąd może skierować strony do mediacji więcej niż raz w toku postępowania i na każdym etapie sprawy,
  • jeśli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela (np. jeżeli strona przeciwna nie wyrazi zgody na mediację), to wierzyciel zachowuje pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia (o ile pozew zostanie wniesiony w ciągu 3 miesięcy),
  • stali mediatorzy muszą spełnić wymóg posiadania określonych kwalifikacji (wymóg zapewni wysoki poziom mediacji),
  • koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd mogą być zaliczone do kosztów sądowych, wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sądowej. Natomiast jeśli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwraca stronom całość uiszczonej opłaty sądowej.

Zobacz opis usługi Mediacja sądowa w sprawach cywilnych

Share Print