Mediacja czy arbitraż?

Polubowne rozwiązywanie sporów w biznesie daje wiele korzyści – pozwala nie tylko uniknąć czasem kosztownej i długotrwałej drogi sądowej, daje także szanse na kontynuajcę współpracy z parnterem, w którym weszliśmy w spór. Wybierając drogę polubowną możesz stanąć przed problemem, jaki rodzaj postępowania wybrać. Kiedy stosować arbitraż, a w jakich przypadkach wystarczy mediacja?

Przede wszystkim, mediację powinieneś wybrać, gdy prowadzisz jeszcze współpracę, a spór przeszkadza w jej kontynuowaniu. Arbitraż wybierzemy wtedy, gdy nie można już samemu doprowadzić do rozwiązania sporu.

Mediacja i arbitraż – różnice

Warto, abyś wiedział, jakie są podstawowe różnice pomiędzy mediacją i arbitrażem. Mediacja różni się od arbitrażu tym, że spór jest rozwiązywany przez strony przy udziale mediatora. W arbitrażu sprawa oddana jest pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego, w którym arbiter rozstrzygnie spór przyznając rację jednej ze stron. Mówiąc inaczej, mediator wspomaga dialog stron, szuka kompromisu, tymczasem arbiter rozstrzyga, kto ma rację.

Mediacja różni się także od nakłaniania do ugody przez sąd – sędzia, nakłaniając strony w postępowaniu sądowym do ugody ma ograniczony sposób działania, może jedynie wskazywać zalety ugody. Mediator ma możliwość nieograniczonego dialogu, ustalenia przyczyn konfliktu, rozważania różnych alternatyw i wspólnego rozwiązania sporu.  Pamiętaj, mediacja jest tańsza, ale nie zawsze gwarantuje zakończenia sporu w sposób wiążący – nie można np. dochodzić wykonania ugody za granicą. Opłata mediacyjna jest zwykle niższa od arbitrażowej.

Medarb i arbmed

Kiedy postępowanie mediacyjne nie doprowadzi do zawarcia ugody, możliwe jest skierowanie sprawy do rozpoznania w postępowaniu arbitrażowym. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami i koniecznością rozpoczynania nowych postępowań. Można tego uniknąć zawczasu decydując się na zastosowanie procedury medarb lub arbmed.

Medarb – w przypadku niezakończenia mediacji, sprawa skierowana jest do sądu arbitrażowego.

Arbmed – w wyniku prowadzone prowadzonej sprawy arbitrażowej, strony uzgadniają, że mediacja byłaby przydatna dla zakończenia konfliktu. Sprawa może ponownie wrócić do arbitrażu.

Zastosować można także tzw. klauzulę multistep. Oznacza ona, że przed rozpoczęciem sprawy arbitrażowej strony przez określony czas musza poddawać się mediacji – dopiero, gdy mediacja w terminie określonym przez strony nie doprowadzi do rozstrzygnięcia sporu, możliwe jest wniesienie sprawy do postępowania arbitrażowego.

Share Print