Przedawnienie roszczeń

Prawidłowe zarządzanie należnościami pozwoli Ci nie tylko zidentyfikować zaległości w płatnościach, ale także kontrolować, czy nie zbliża się termin ich przedawnienia. Działania związane z windykacją i ewentualnym wniesieniem powództwa powinieneś podjąć odpowiednio wcześnie, dzięki czemu unikniesz sytuacji, w której Twoje roszczenia ulegną przedawnieniu. Powinieneś mieć też świadomość, że niektórzy Twoi dłużnicy mogą świadomie przeciągać proces spłaty należności, czekając na ich przedawnienie.

Terminy przedawnienia

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. odsetki, raty) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi  trzy lata. Od tej zasady w Kodeksie cywilnym są liczne wyjątki.

  • Z upływem dwóch lat przedawniają się roszczenia m.in. z tytułu sprzedaży dokonanej zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych.
  • Z upływem dwóch lat przedawniają się również roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom.
  • Po dwóch latach przedawnieniu ulegają roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
  • W przypadku umów o świadczenia usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, termin przedawnienia, również będzie wynosił dwa lata.
  • Z upływem dwóch lat przedawniają się także roszczenia wynikające z umowy o dzieło. Termin liczy się od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
  • Po roku przedawniają np. roszczenia z umowy przewozu osób a także z tytułu umowy przedwstępnej.

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia, poza pewnymi wyjątkami, rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Pamiętaj, że w określonych sytuacjach można przerwać bieg przedawnienia. Ma to miejsce w przypadku, gdy np. dłużnik uznał na piśmie swoje zobowiązania. Bieg przedawnienia zostaje przerwany także wtedy, gdy sprawa zostaje skierowana do sądu.

Innym sposobem na przerwanie biegu jest także pojęcie mediacji z dłużnikiem. Ponadto, zgodnie z Kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się (a jeśli już trwa, to ulega zawieszeniu) w przypadku takich roszczeń, gdzie uprawniony nie może ich dochodzić  przed  sądem  lub  innym  organem z powodu siły wyższej.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie  stwierdzone  prawomocnym  orzeczeniem  sądu  lub innego  organu, orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się po upływie 10 lat.

Share Print