Rodzaje postępowań sądowych

Wiedza, jak rozpatrywane są sprawy sądowe w postępowaniach cywilnych, może okazać się dla Ciebie przydatna w przypadku sporów z kontrahentem.

W ramach Kodeksu postępowania cywilnego, postępowania dzielą się na:

 • rozpoznawcze – w ramach tego postępowania, dana sprawa jest rozpoznawana i następnie rozstrzygana,
 • zabezpieczające – postępowanie zabezpieczające realizację orzeczenia,
 • egzekucyjne – przymusowe wykonanie (realizacja) praw i obowiązków,
 • międzynarodowe – postępowanie regulujące międzynarodowe postępowanie cywilne.

Postępowanie nakazowe

W ramach postępowania rozpoznawczego, można wyodrębnić postępowanie nakazowe – należy ono do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek zgłoszony w pozwie, na posiedzeniu niejawnym.

W tym rodzaju postępowania sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli okoliczności uzasadniające żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 • dokumentem urzędowym;
 • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sąd wydaje także nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść rodzą wątpliwości.

W postępowaniu nakazowym możesz dochodzić roszczeń wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie (czyli np. spłacić dług) w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty (czyli zakwestionować zasadność pozwu).

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia.

Postępowanie upominawcze

Ten rodzaj postępowania ależy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:

 • roszczenie jest oczywiście bezzasadne,
 • przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,
 • zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,
 • miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Postępowanie uproszczone

Ten rodzaj postępowania należy do właściwości sądów rejonowych. Dotyczy roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tys. zł. Ma zastosowanie także w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.

Pamiętaj! Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Forumlarze pism procesowych dostępne są m.in na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Postępowanie egzekucyjne

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Inną możliwością odzyskania należności jest uzyskanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd). Ma ono charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Więcej na ten temat w artykule E-sąd.

Ochrona danych osobowych

W przypadku zaistnienia sporów sądowych i składania pozwów, w wielu przypadkach  konieczne jest podawanie aktualnych danych dłużnika lub sprawcy. Okoliczność ta pozwala na przetwarzanie jego danych osobowych, jeżeli znajdują się one w zasobach wysuwającego roszczenie przedsiębiorstwa. Możesz także domagać się udostępnienia danych od ich administratora (np. rejestr PESEL). Więcej na ten temat w publikacji Ochrona danych osobowych w sporach sądowych.

Share Print