Dostęp do danych podatników CIT

Od stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy, które umożliwiają upublicznienie informacji na temat podatników płacących CIT, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Upublicznione będą również informacje na temat podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Jakie dane będą upublicznione?

Podawane do wiadomości indywidualne dane podatnika będą obejmować:

  • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;
  • wskazanie roku podatkowego;
  • informacje o wysokości: osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku.

Przepisy przewidują możliwość podawania do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników dotyczących procentowego udziału kwoty podatku dochodowego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy upublicznienie.

Kiedy i w jaki sposób dane będą upubliczniane?

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie podawał do publicznej wiadomości, corocznie, w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania danych do publicznej wiadomości.

Dane te będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości.

Dane będą aktualizowane kwartalnie, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.

Pierwsza publikacja ma nastąpić do dnia 30 września 2018 r. i objąć dane podatkowe z lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2011 r. i zakończonych przed 1 stycznia 2018 r. Każda kolejna publikacja będzie dotyczyć kolejnych lat podatkowych i ma mieć miejsce w terminie do 30 września każdego roku.

Czy można nie zgodzić się na publikacje danych?

Podatnik będzie mógł złożyć wniosek o usunięcie danych lub sprostowanie. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie zobowiązany do odmowy, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania indywidualnych danych podatnika podanych do publicznej wiadomości, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym. 

Podstawa prawna

Share Print