Działalność wykonywana osobiście

Niektóre rodzaje aktywności zawodowej nie wymagają założenia działalności gospodarczej. Jest to tzw. działalność wykonywana osobiście. Działalności wykonywanej osobiście nie trzeba rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in.:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością – z wyjątkiem m.in. przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Działalność osobista nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli ma charakter ciągły i zorganizowany, staje się działalnością gospodarczą. Może to być praca od czasu do czasu, incydentalna. Jest wykonywana samodzielnie, bez zatrudniania innych osób na podstawie umowy o pracę, oraz umowy zlecenia o dzieł.

Uwaga! Nie jest działalnością gospodarczą wykonywanie czynności, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za efekt wykonywanych czynności ponosi zlecający,
 • czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego,
 • wykonujący czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W tych wymienionych przypadkach działalność wykonywana osobiście nie może być uznana za działalność gospodarczą podlegająca wpisowi do CEIDG. Nawet jeśli ma charakter zorganizowany i ciągły.

Podatnicy dokonujący zgłoszenia jako pozarolniczą działalność gospodarczą działalności zarządzania przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, pomimo uzyskania wpisu CEIDG, otrzymania nr REGON, uzyskanych przychodów nie opodatkują uzyskanych przychodów ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ jest to źródło przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Opodatkowanie

Otrzymane wynagrodzenie rozliczasz w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych, z dwoma progami podatkowymi 18% (do 85 528 zł) lub 32% (ponad 85 528 zł).

Rodzaje aktywności zawodowej, które są działalnością wykonywaną osobiście mogą być również prowadzone w ramach działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG. Możesz złożyć wniosek CEIDG-1 i zarejestrować firmę, jeśli jest to dla Ciebie bardziej opłacalne np. z powodów podatkowych (chcesz rozliczać się w ramach stawki liniowej 19%).

Podstawa prawna

Share Print