Rok podatkowy w CIT

Jeżeli rejestrujesz swoją działalność w KRS, ten materiał zawiera ważne dla Ciebie informacje. Jeżeli prowadzisz działalność wpisaną do CEIDG, Twoim rokiem podatkowym zawsze jest rok kalendarzowy.

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy (czyli liczony od początku stycznia do końca grudnia), chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) stanowi, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Oznacza to, że dla spółki wpisanej w KRS rokiem podatkowym może być kolejne 12 miesięcy, przy czym początek roku podatkowego może być wybrany na inny dzień niż na 1 stycznia każdego roku.

Zawiadomienie należy złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne, które rozpoczęły działalność, dokonują zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Rok podatkowy dla podejmujących działalność po raz pierwszy

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności:

 • pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, jednak nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 • w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Zmiana roku podatkowego

W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego.

Zmiana roku podatkowego w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może wynikać z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, czy też jej cyklu gospodarczego.

Zmieniając początek roku podatkowego musisz pamiętać, że ten okres nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Rok podatkowy a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego,
 • do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W tej sytuacji, za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że księgi rachunkowe zamyka się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia poniższych zdarzeń:

 • na dzień kończący rok obrotowy,
 • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
 • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

 • przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
 • połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;
 • ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu.

Można nie zamykać ksiąg rachunkowych, jeżeli:

 • podział jednostki następuje przez wydzielenie,
 • za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym (nie stosuje się do emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku).

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Rok podatkowy dla podatkowych grup kapitałowych

Rok podatkowy dla poszczególnych spółek tworzących grupę:

 • dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek;
 • dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

Pamiętać należy, iż spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej muszą mieć określony taki sam rok podatkowy.

Dodatkowe informacje

Zobacz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące roku podatkowego spółek w organizacji:

Share Print