Podatek akcyzowy

Jeśli szczegółowo interesuje Cię temat akcyzy zajrzyj do interaktywnego poradnika Obrót wyrobami akcyzowymi. Poniżej znajdziesz informacje ogólne na ten temat.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym regulująca:

 • opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych,
 • organizację obrotu tymi wyrobami, a także
 • oznaczanie znakami akcyzy, oraz rozporządzenia Ministra Finansów wydane na podstawie delegacji zawartych w ww. ustawie.

Podatek akcyzowy dotyczy tylko niektórych kategorii wyrobów. Wyroby podlegające akcyzie wymienione są załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

W UE obowiązuje wspólny system podatku akcyzowego w przypadku takich wyrobów akcyzowych, jak wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlega m.in.: produkcja wyrobów akcyzowych, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, import wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów), nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych (z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego). Pełną listę czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą znajdziesz w  8, 9, 9a, 9b i 9c ustawy o podatku akcyzowym.

Rejestracja

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych powinieneś złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Musisz tego dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,  Zgłoszenia dokonuje się na formularzu AKC-R. Masz także obowiazek informowania naczelnika urzędu celnego o zmianach danych podanych w zgłoszeniu go w terminie 7 dni.

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

Składanie deklaracji

Podatnik podatku akcyzowego ma obowiązek składać deklaracje podatkowe w urzędzie celnym.

Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz z formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Wzory formularzy znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

 • AKC-4/AKC-4zo - deklaracja dla podatku akcyzowego;
 • AKC-4/A - podatek akcyzowy od alkoholu etylowego;
 • AKC-4/B - podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich;
 • AKC-4/C - podatek akcyzowy od piwa;
 • AKC-4/D - podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu);
 • AKC-4/E - podatek akcyzowy od samochodów osobowych;
 • AKC-4/F - podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych;
 • AKC-4/H - podatek akcyzowy od energii elektrycznej;
 • AKC-4/I - podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych);
 • AKC-4/J - podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych;
 • AKC-4/K - podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów;
 • AKC-EN - deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej;
 • AKC-PA - deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy;
 • AKC-U - deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 • AKC-WW - deklaracja podatkowa od wyrobów węglowych;
 • AKC-P - deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika;
 • AKC-ST/AKC-STn - deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego;
 • AKC-WG – deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

Deklaracje składa się: 

 • do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie złożonej deklaracji AKC-4/AKC-4zo
 •  do 10 dnia od dnia przyjęcia wyrobów sprowadzanych z zagranicy w trybie z zapłaconą akcyzą na podstawie deklaracji AKC-U Powyższe dotyczy też samochodów osobowych nabywanych w kraju i sprowadzanych z zagranicy
 • do 10 dni po odprawie w sytuacji importu wyrobów akcyzowych na podstawie danych podanych w zgłoszeniu celnym.

Deklaracje możesz złożyć przez internet w ramach usługi eZefir udostępnionej na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (funkcjonalność eFormularze).Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone jednym z dostępnych rodzajów podpisów elektronicznych.

Stawki akcyzy

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Załatw przez biznes.gov.pl

Share Print