Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Podatek od nieruchomości

Podatek jest uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek ten stanowi dochód budżetów samorządów terytorialnych i jest najważniejszym własnym źródłem dochodów podatkowych budżetów gmin.

Podmiot opodatkowania

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • samoistny posiadacz,
 • w niektórych przypadkach – posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Zobowiązanie solidarne oznacza, że niezależnie od liczby współwłaścicieli nieruchomości, organ podatkowy może domagać się zapłaty podatku w pełnej wysokości od jednego z nich, od niektórych, lub od wszystkich. W przypadku zapłaty podatku w kwocie wyższej, niż wynika to z udziału w nieruchomości, współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli rozliczenia zapłaconej kwoty tak, aby każdy z nich zapłacił podatek w kwocie odpowiadającej wysokości udziału.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Stawki podatku

Wysokość stawek podatku jest zróżnicowana w zależności od gminy. Jego wysokość określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia.

Stawki tego podatku mają charakter kwotowy (wyjątkiem jest stawka od budowli, która ma charakter procentowy (2%).

Ważne! W przypadku przedmiotu opodatkowania związanego z działalności gospodarczą stosowane są wyższe kwotowe stawki opodatkowania. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca jako siedzibę prowadzenia działalności wskazał lokal mieszkalny – dla celów podatku od nieruchomości lokal ten będzie traktowany jako służący prowadzeniu działalności gospodarczej, a stawka podatku ulegnie znacznemu podwyższeniu.

Zwolnienia podatkowe

Ustawa przewiduje obszerny katalog zwolnień przedmiotowych z tego podatku (art. 7 ustawy).

Zwolnione z podatku są m.in:

 • budynki gospodarcze lub ich części:
  • służące działalności leśnej lub rybackiej,
  • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż wymienione zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przyznane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych regulują przepisy ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd:

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

W przypadku osób fizycznych podatek płacony jest ratalnie w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada podatkowego danego roku. Podziału na raty nie stosuje się u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł. W tej sytuacji podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku pozostałych podatników podatek płacony jest miesięcznie za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń, do 31 stycznia.

Share Print