Podatek od środków transportowych

Poniżej znajdziesz ogólne informacje na temat podatku od środków transportowych. Jeśli chcesz od razu przejść do informacji na temat formalności związanych ze składaniem deklaracji, przejdź do usługi Podatek od środków transportowych.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
  • autobusy.

Podatnik

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego) lub środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zwolnienia

Zwolnione z opodatkowania są środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych oraz członków ich personelu pod warunkiem że nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym oraz pojazdy zabytkowe.

Rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawka podatku

Stawki podatku mają charakter kwotowy i uchwala je rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia. Zobacz wysokość minimalnych stawek na 2017, określonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Dowiedz się, jakie minimalne stawki obowiązują w 2018 r.

Sprawdź w swojej gminie, jaka jest obowiązująca w danym roku stawka podatku. Informacje znajdziesz na stronach internetowych urzędów gmin. Jeśli chcesz skontaktować się z urzędem, skorzystaj z wyszukiwarki instytucji.

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek urzędu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Share Print