Awaria kasy fiskalnej

Prawie każdy przedsiębiorca zobligowany jest do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej Rozporządzenie), wydane na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo reguluje warunki techniczne oraz zasady korzystania i serwisowania kas fiskalnych.

W przypadku awarii kasy fiskalnej, każdy podatnik stosujący kasę ma obowiązek niezwłocznie zgłosić podmiotowi prowadzącemu serwis główny lub podmiotowi prowadzącemu serwis kas każdą nieprawidłowość w pracy kasy, a także zgłosić ten fakt organowi podatkowemu. Ponadto należy natychmiast zaprzestać sprzedaży, lub ewidencjonować sprzedaż i podatek należny na kasie rezerwowej. Fakt korzystania z kasy rezerwowej należy zgłosić do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia za podmiot prowadzący serwis główny uważa się:

  • producenta krajowego danego typu kasy prowadzącego jej serwis,
  • podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy prowadzący jej serwis,
  • podmiot, któremu przekazano prowadzenie serwisu kas na podstawie umowy, o której mowa w § 29 Rozporządzenia.

Natomiast za podmiot prowadzący serwis kas uważa się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzącego działalność serwisu kas i posiadającego autoryzację podmiotu prowadzącego serwis główny.

Serwisant kas jest to z kolei osoba fizyczna, działająca na rzecz podmiotu prowadzącego serwis główny lub podmiotu prowadzącego serwis kas, która wykonuje czynności obejmujące serwis kas i została do tego odpowiednio upoważniona.

Serwis kasy musi być podjęty nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii kasy przez podatnika, chyba że dokonano innych ustaleń z podatnikiem. Na żądanie właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego serwisant kas ma obowiązek niezwłocznie i bezpłatnie złożyć wyjaśnienia dotyczące sposobu używania danej kasy

Należy pamiętać, iż serwis kas stosowanych do prowadzenia przez podatnika ewidencji nie może być prowadzony lub wykonywany przez niego ani przez osobę zatrudnioną przez podatnika na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub umów o podobnym charakterze.

W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, serwisant kas po zgłoszeniu przez podatnika sytuacji awaryjnej dotyczącej pamięci podręcznej kasy sporządza protokół według procedury określonej w instrukcji serwisowej kasy. Protokół powinien zawierać: opis sytuacji awaryjnej, przyczyny, ze wskazaniem, czy związane one były z konstrukcją kasy czy z działaniami podatnika. Natomiast w przypadku ujawnienia przez serwisanta przyczyn awarii związanych z konstrukcją kasy, protokół, o którym mowa powyżej, serwisant kas przesyła do podmiotu prowadzącego serwis główny, w celu uzupełnienia go o opinię o przyczynach wystąpienia zdarzenia i o informację o odnotowanej liczbie takich zdarzeń w danym typie kas.

Uzupełniony protokół przesyłany jest niezwłocznie do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego oraz do Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Pamiętać należy, iż w przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu kasy należy niezwłocznie zaprzestać jej używania i posiłkować się kasą rezerwową (jeżeli podatnik posiada) lub wstrzymać się z dokonywaniem transakcji, bowiem nie ma możliwości, by ewidencjonować obrót zastępczo np. w formie papierowej czy elektronicznej na własnym komputerze.

Share Print