Co zrobić z kasą podczas likwidacji działalności

Likwidując prowadzoną przez siebie działalność wyzbywamy się wszelkich składników majątkowych należących do przedsiębiorstwa, w tym i kasy fiskalnej. Kikwidację kasy przeprowadza się według zasad określonych przepisami prawa.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej Rozporządzenie), w przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik ma obowiązek:

  • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy, o którym mowa powyżej, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego. Raport stanowi załącznik do protokołu. Protokół powinien być sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla użytkownika, wykonującego serwis oraz dla urzędu skarbowego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do Rozporządzenia.

Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy serwisant kas dokonując odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, stwierdzi brak możliwości odczytu, ma obowiązek przesłać niezwłocznie kasę do podmiotu prowadzącego serwis główny w celu dokonania odczytu. Jeśli podmiot prowadzący serwis główny stwierdzi brak możliwości odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy, wówczas w protokole określa przyczyny tej okoliczności.

Oryginał protokołu przesyła się w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, a kopię protokołu do podatnika.

Zwrot ulgi po zakończeniu działalności

Likwidacja działalności gospodarczej, a tym samych zakończenie użytkowania kasy przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania jest jedną z przyczyn, która skutkuje obowiązkiem zwrotu przez podatnika całej ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Zgodnie z zapisem z art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

Z uwagi na fakt, iż kasa fiskalna po zakończeniu jej użytkowania nie przedstawia prawie żadnej wartości materialnej, najczęściej ulega utylizacji.

Share Print