Co zrobić z kasą podczas zawieszenia działalności

Każdy przedsiębiorca dobrowolnie podejmuje decyzje co do aktywnego prowadzenia działalności. Istnieje możliwość jej zawieszenie wynikająca z art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, iż "przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy".

Żadne przepisy nie obligują przedsiębiorców zawieszających prowadzenie swojej działalności do likwidacji posiadanej kasy fiskalne. Zarówno w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących jak i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, nie ma mowy o zawieszeniu działalności. Z uwagi na fakt, że wstrzymanie się od prowadzenia działalności nie jest wymienione jako przesłana do zakończenia pracy w trybie fiskalnym, nie obliguje do złożenia wniosku o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej i wyrejestrowania urządzenia z ewidencji powadzonej przez urząd skarbowy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast ma on m.in. prawo:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

Z uwagi na fakt, iż podatnik zawieszając działalność nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej i nie ma obowiązku jej likwidacji, pomimo nieprowadzenia działalności w okresie zawieszenia nadal ciążą na nim obowiązki związane np. z okresowymi przeglądami technicznymi.W konsekwencji, jeżeli termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności – musi on zostać wykonany w terminie.

Ulga podatkowa a zawieszenie działalności

Mając na uwadze, iż zawieszenie działalności nie jest ujęte jako przesłanka uzasadniająca obowiązek zwrotu ulgi podatkowej na zakup kasy fiskalnej wynikający z art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w odróżnieniu od zakończenia działalności, podatnicy nie mają obowiązku zwrotu ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Kasa fiskalna po zakończeniu jej użytkowania nie przedstawia prawie żadnej wartości materialnej, najczęściej ulega utylizacji.

Share Print