Połączenie albo przejęcie innego przedsiębiorcy posługującego się kasą

Podatnik ma dowolność w kształtowaniu formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest więc łączenie, przekształcanie oraz przejmowanie dotychczasowych podmiotów i tworzenie na ich bazie nowych. W zależności od rodzaju przekształcenia powodującego zmianę podmiotu - podatnika inne będą obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy.

W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową i pozostawienia niezmienionego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nowopowstały przedsiębiorca może nadal korzystać z kasy fiskalnej, w której posiadaniu była spółka przekształcana (szerzej w artykule Zmiana formy prawnej a kasa fiskalna). Wówczas wymaga się jedynie dokonanie zmiany dotyczącej nazwy ewentualnie adresu, jeżeli uległy zmianie i można kontynuować działalność przy użyciu poprzedniej kasy fiskalnej, należącej do przekształcanego podmiotu.

Natomiast w pozostałych przypadkach, na przedsiębiorcy ciąży szereg obowiązków związanych z zakończeniem funkcjonowania kasy w poprzedniej formie organizacyjnej oraz rozpoczęcia w nowej.

Przejmując firmę podatnik, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących ma obowiązek:

  • wykonać raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  • złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • dokonać przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Wyżej wymienione czynności wymagane są przy zakończeniu korzystania z kasy fiskalnej.

Jednocześnie nabywca przedsiębiorstwa musi dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem i fiskalizacją nowej kasy fiskalnej. Wzór zgłoszenia kasy składanego do naczelnika urzędu skarbowego stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia w sprawie kas.Obowiązek ten wynika z art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż: podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są̨ obowiązani dokonać́ zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy".

Powyższego zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy. W tym samym terminie zgłoszenia dokonuje również podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie kas.

Share Print