Przechowywanie paragonów

Przepisy dotyczące przechowywania uregulowane są w ustawie o podatku od towarów i usług oraz ustawie - Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące określa co naleźy rozumieć rozumie pod pojęciem kasy z elektronicznym zapisem kopii. Jest to kasa konstrukcyjnie dostosowana do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących nakłada ustawa o podatku od towarów i usług. Kopie dokumentów kasowych – paragonów, należy przechowywać przez okres 5 lat. Obowiązek przechowywania ewidencji prowadzonej dla celów rozliczania podatku ciąży na podatników do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Jeśli sprzedaży dokonano 31 lipca 2015 roku, oznacza to, iż kopię paragonu fiskalnego należy przechowywać do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Share Print