Zmiana formy prawnej a kasa fiskalna

Co z posiadaną kasą fiskalną?

Częstym pytaniem jest co zrobić z posiadaną uprzednio kasą fiskalną. Bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w przepisach, jednakże interpretacja poszczególnych zapisów a także posiłkowanie się interpretacjami urzędów skarbowych wskazuje, iż co do zasady nie ma konieczności wymiany kasy fiskalnej na nową, jeżeli przekształcony podmiot korzysta z poprzedniego numeru identyfikacji podatkowej.

Najważniejszy w tym aspekcie jest art. 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, który stanowi, iż NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

  • przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy oraz
  • przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Ma to o tyle istotne znaczenie, iż zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (dalej Rozporządzenie), kasa fiskalna musi odpowiadać m.in. takim warunkom technicznym aby mogła:

  • zawierać w pamięci fiskalnej niezmienialny numer unikatowy kasy oraz
  • zapisywać w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Zestawiając ze sobą powyższe zapisy należy uznać, iż jeżeli zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorstwa nie pociąga za sobą zmiany numeru identyfikacji podatkowej (NIP), to wówczas nie ma obowiązku wymiany kasy, bowiem minimalne warunki zastrzeżone przez Rozporządzenie są spełnione nawet w sytuacji zmiany nazwy, wspólników czy adresu.

Podobne stanowisko wynika z interpretacji różnych izb skarbowych, z uwagi na fakt, iż dla interesów podatkowych państwa użytkownikiem kasy fiskalnej jest ciągle ten sam podatnik posługujący się tym samym NIP.

Jeżeli dochodzi do takiego przekształcenia formy organizacyjnej, że wymagane jest nadanie nowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), obowiązek zmiany kasy fiskalnej, złożenia zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz dokonania fiskalizacji kasy (§ 13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących) obciąża nowopowstały podmiot.

Share Print