Zmiana miejsca używania kasy fiskalnej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (dalej Rozporządzenie), wydane na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo reguluje warunki techniczne oraz zasady korzystania i serwisowania kas fiskalnych.

Nie ma przeciwskazań do zmiany miejsca używania kasy fiskalnej.  W tym celu należy dokonać kilku formalności, aby zakupioną kasę przenieść do nowego miejsca prowadzenia działalności.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Zgodnie z § 14 ust. 5 Rozporządzenia podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy ma obowiązek poinformować o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy. Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia, możesz to zrobić korzystając z pomocy biznes.gov.pl.

Jeżeli zmiana miejsca wiąże się również ze zmianą właściwości urzędu skarbowego, zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia takiej okoliczności składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do wniosku podatnik dołącza informację o dotychczas właściwym naczelniku urzędu skarbowego.

Zmiany w książce kasy

Należy zwrócić uwagę, iż na paragonie drukowanym przez kasę fiskalną uwidocznione jest miejsce dokonywanej transakcji, wraz ze wskazaniem dokładnego adresu. Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca używania kasy podatnik ma obowiązek zapewnić dokonanie zmiany w książce kasy w zakresie określenia miejsca używania kasy oraz dokonać zmiany danych zapisanych w pamięci kasy dotyczących adresu punktu sprzedaży, w którym po dokonanej zmianie kasa będzie używana.

Zmiana miejsca używania kasy nie wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy.

Share Print