Jak rozliczyć stratę?

Jeśli prowadzisz firmę, może się zdarzyć, żę suma kosztów uzyskania przychodów przekroczy w danym roku podatkowym sumę uzyskanych przychodów. Czyli więcej wydałeś niż zarobiłeś. Mamy wtedy do czynienia ze stratą.

Pamiętaj, że przepisy umożliwiają odliczenie straty od dochodu i zmniejszenie podatku dochodowego. Możesz to zrobić wtedy, gdy osiągniesz dochód, czyli, gdy Twoje przychody będą większe niż wydatki. Masz prawo obniżyć dochód o  wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym ciągu pięciu kolejnych lat. Pamiętaj jednak o pewnych warunkach.

Pierwszy – strata z lat ubiegłych musi pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła. Drugi, wysokość jednorazowego odliczenia straty w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Masz prawo wyboru, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczysz stratę i w jakiej wysokości (oczywiście kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty za dany rok podatkowy).

Jeśli odliczasz stratę uzyskaną za więcej niż jeden rok, kwotę odliczenia należy obliczyć dla każdego roku podatkowego odrębnie.

Jeśli nie masz w określonym roku podatkowym dochodu, nie możesz rozliczyć straty.  W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona (tj. „przepada"). Jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata – pełnego rozliczenia poniesionej straty możesz dokonać w ciągu dwóch lat podatkowych.

Przykład rozliczenia straty

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą poniósł w 2014 r. stratę w wysokości 5000 zł, i w kolejnym 2015 r. – stratę w wysokości 3000 zł.

Zakładając, że w kolejnych latach swojej działalności gospodarczej osiągnie już dostatecznie wysoki dochód, będzie mógł ją rozliczyć przy rozliczeniu podatku za lata 2016 – 2017:

Stratę może też rozliczyć w dłuższym okresie, w następnych pięciu latach podatkowych, licząc od roku w którym strata wystąpiła.

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36, w części E, w poz. 151 lub 152 - należy podać tutaj źródło straty oraz odliczoną kwotę.

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego liniowo, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych podajesz w zeznaniu rocznym PIT-36L, w części E, w poz. 23 – należy podać tutaj źródło straty oraz odliczoną kwotę.

Jeśli odprowadzasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wypełniając zeznanie roczne PIT-28, kwotę odliczonej od przychodów w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazujesz w części D, w poz. 68.

Podatnicy, którzy podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazują w formularzu CIT-8/0, w części B.2., w poz. 60 i kwota ta  łącznie z innymi odliczeniami od dochodu wymienionymi w części B.3. tego formularza  jest wykazywana w części E.1. poz. 47 zeznania rocznego CIT-8.

Z roliczeniem straty z działalności za lata ubiegłe nie musisz czekać do rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Możesz odliczyć ją w trakcie roku podatkowego od dochodu bieżącego. Pomniejszy to podstawę opodatkowania i kwoty zaliczek na podatek dochodowy należnych do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego. Jeśli w ostatecznym rozliczeniu rocznym podatku dochodowego nie osiągniesz dochodu, lecz stratę, co spowoduje że nie będziesz mógł skorzystać z odliczenia straty z lat ubiegłych,  nie tracisz kwoty straty, którą „zaliczkowo" odliczyłeś w ciągu roku. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Jeśli zamkniesz lub zawiesisz firmę, a następnie ją otworzysz,  zachowujesz prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie miałbyś, gdybyś nie zamykał działalności. Przy czym pięcioletni okres na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Share Print