Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe (KRS)

Sprawozdanie finansowe jest to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Zasady jego sporządzania normuje ustawa o rachunkowości.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego obciąża podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale także te podmioty, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania - pełne księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej działalności, a jedynie metoda ewidencjonowania przychodów i rozchodów. W związku z powyższym obowiązek ten może spoczywać zarówno na spółce kapitałowej (np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), na spółce osobowej (np. spółce partnerskiej) jak też na osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w ustawowym terminie należy do obowiązków kierownika jednostki. Kierownikami jednostki, zgodnie z ustawą o rachunkowości są członkowie zarządów spółek kapitałowych, wspólnicy prowadzący spraw spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komplementariusz prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej, likwidator, syndyk lub zarządca w postępowaniu upadłościowym, a także członkowie innych organów zarządzających pozostałych jednostek, do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Elementy sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności. Ustawa o rachunkowości w art. 45 pkt 2 określa dokładnie z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe. Są to:

  • bilans – w którym wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • rachunek zysków i strat - w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
  • informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – która powinna zawierać m. in. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym; proponowany podział zysku lub pokrycia straty; podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, a także inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Terminy sporządzania sprawozdań finansowych

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je do zatwierdzenia właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Termin ten w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym przypada na dzień 31 marca. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (do 30 czerwca).

Od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego rozpoczynają bieg terminy do złożenia sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu we właściwym rejestrze. Zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Termin ten w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym przypada na dzień 15 lipca.

Składanie sprawozdań we właściwym rejestrze

KRS

Od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe składasz tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem S24, bezpłatnie. Można składać sprawozdania w postaci skanu wniosku Z30 dla przedsiębiorców nie mających możliwości złożenia bezpłatnego sprawozdania ale tylko za 2017 r.

Skorzystaj z S24 na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Inne organy

W przypadku podmiotów niepodlegającym rejestracji w KRS, a podlegającym obowiązkowi sporządzania sprawozdania finansowego, inaczej kształtuje się wymóg składania rocznego sprawozdania. Mowa tu o podmiotach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobligowani do sporządzania sprawozdań finansowych, mają obowiązek dołączać je do rocznej deklaracji, składanej w Urzędzie Skarbowym do dnia 30 kwietnia.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Warto w tym miejscu wskazać, iż w przypadku spółek jawnych, osób fizycznych lub spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości, kierownik jednostki składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność karna

Należy mieć na uwadze, iż za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza się niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Tutaj dowiedz się więcej na temat odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania w terminie.

Share Print