Zasady zaokrąglania kwot

Rozliczając się z fiskusem, czy ZUS-em niektóre z kwot będziesz musiał podawać w zaokrągleniu. Pamiętaj, żeby zwracać uwagę na to, kiedy dokonuje się zaokrągleń, które kwoty należy zaokrąglać i według jakich zasad.

Zgodnie z przpisami podatkowymi zaokrągla się m.in.kwoty:

  • podstawy opodatkowania i kwoty podatków (za wyjątkiem opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych),
  • odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej,
  • oprocentowania nadpłaty podatku,
  • wynagrodzenia przysługującego płatnikom i inkasentom.

Jak dokonywać zaokrągleń

Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wyjątkiem są dochody opodatkowane 19-procentowym ryczałtem z odsetek od pożyczek (z wyjątkiem, gdy ich udzielanie  jest przedmiotem działalności gospodarczej), z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, czy z odsetek od środków na rachunku bankowym (z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą). Te kwoty zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Moment zaokrąglenia

Zaokrągleń nie można dokonywać dowolnie, ale w określonym momencie. Dla przykładu, chcesz obliczyć zaliczki na podatek, rozliczając się na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej). Najpierw obliczasz podstawę, czyli po obliczeniu dochodu (różnica między przychodami i kosztami), ewentualnym odjęciu straty z lat ubiegłych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (o ile wcześniej nie zaliczyłeś ich do kosztów), otrzymujesz dochód do opodatkowania, który zaokrąglasz do pełnych złotych. Otrzymaną kwotę mnożysz przez stawkę podatku (np. 18%), odejmujesz składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy), następnie odejmujesz kwotę zmniejszającą podatek – uzyskujesz w ten sposób wartość podatku. Dopiero w tym momencie zaokrąglasz kwotę do pełnych złotych. Takiej wysokość kwotę przekazujesz do Urzędu Skarbowego.

Zwracaj uwagę na rubryki w formularzach

Jeśli masz wątpliwości odnośnie zaokrąglania, zajrzyj do formularza np. zeznania podatkowego. Zasada jest prosta, jeżeli dana pozycja przewiduje miejsce na wykazywanie groszy, nie należy dokonywać zaokrągleń do złotych. W przeciwnym razie (tj. jeżeli dana pozycja przewiduje tylko miejsce na wykazywanie złotych) wykazywaną w danej pozycji kwotę należy zaokrąglić. Błędem będzie zarówno niezaokrąglanie kwot w pozycjach, w których wykazuje się kwoty po zaokrągleniu, jak i zaokrąglanie kwot w pozycjach, w których zaokrągleń się nie dokonuje.

Zaokrąglenie VAT

Faktury

Zgodnie z przepisami, kwoty wykazywane na fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Oznacza to, że w ewidencjach rozliczania podatku VAT wartości także wykazywane są z dokładnością do 1 grosza.

Deklaracje

Sporządzając deklarację VAT, pamiętaj jednak, że wartości tam wykazywane zaokrągla się do pełnych złotych według wspomnianej wcześniej zasady, zgodnie z którą końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zaokrąglenia ZUS

Kwoty należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy  w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0.50 grosza, lub w dół, jeżeli jest niższa od 0.50 grosza.

Na stronach ZUS znajdziesz także informacje, jak zaokrąglać podstawę obliczania składek za niepełny miesiąc.

Wyjątkowa sytuacja ma miejsce w przypadku odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek ZUS – tutaj kwota odsetek podlega zaokrągleniu według analogicznej zasady, jak w przypadku rozliczeń z fiskusem (do pełnych złotych). Wyjątkiem są kwoty poniżej 6,60zł - jest to kwota graniczna, do wysokości, której nie nalicza się odsetek. Kwoty powyżej zaokrąglamy, czyli np. 6,61 zł do pełnych 7 zł.

Dodatkowe informacje

Kwestię zaokrągleń w przepisach podatkowych reguluje Art. 63. § 1. Ordynacji podatkowej. W przypadku składek ZUS jest to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Share Print