Before You Start Before You Start
Starting a Business Starting a Business
Tax obligations Tax obligations
Social security Social security
Running a business Running a business
Closing a business Closing a business

Jak obliczyć zaliczkę na podatek

Jako przedsiębiorca  jesteź zobowiązany do obliczania oraz odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Jak i kiedy to zrobić?

Terminy

Przedsiębiorca może wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z urzędem. Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy powinna być zapłacona do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczka kwartalna - do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie.

Z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki na podatek za dany rok podatkowy są zwolnieni ci, którzy przed upływem terminu jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego) złożą deklarację oraz wpłacą wynikający z niej podatek.

Skala podatkowa

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje w  miesiącu/kwartale, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.

Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu według skali podatkowej wygląda następująco:

 1. W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) odejmij koszty przez ten okres poniesione. W ten sposób otrzymasz różnicę między dochodami a kosztami, czyli kwotę dochodu.
 2. Następnie od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych (dowiedz się więcej na temat rozliczania straty) oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba, że wykazałeś je wcześniej, jako koszty. Pamiętaj, że składki na ubezpieczenie społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów). Otrzymamy dochód zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz tym samym podstawę opodatkowania. (Jeśli masz wątpliwość, jak obliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zapoznaj się z publikacją).
 3. Jeśli stawka podatku nie przekracza 85 528 zł, pomnóż podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku i odejmij 556,02 (kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej). Powyżej kwoty 85 528 zł – do kwoty 85 528 zł liczysz tak, jak w zdaniu poprzednim, nadwyżkę mnożysz przez 32% i dodajesz do poprzedniego wyniku (który według skali podatkowej powinien wynieść dokładnie 14 839,02 zł).
 4. Od uzyskanej kwoty podatku odejmij sumę odliczonych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%) i tym samym otrzymasz podatek należny od początku roku.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Uzyskasz tym samym kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.
 6. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Podatek liniowy

Schemat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy – opodatkowanie podatkiem liniowym.

 1. W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty przez ten okres czasu poniesione. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
 2. Następnie od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Otrzymamy dochód zaokrąglij do pełnych złotych.
 3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
 4. Od podatku odejmij sumę odliczonych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%). Otrzymasz podatek należny.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach. Uzyskasz tym samym kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.
 6. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Pamiętaj, że podatek przy ryczałcie oblicza się dla każdego miesiąca (a nie narastająco od początku roku, jak przy rozliczaniu na zasadach ogólnych i podatku liniowym). Jak obliczyć ryczałt?

 1. Od kwoty przychodu odejmij składki na ubezpieczenia społeczne (opłacone w miesiącu, za który płacisz podatek, czyli np. zakładając firmę w styczniu, składki ZUS możesz uwzględnić dopiero przy ryczałcie za luty). Otrzymujesz podstawę opodatkowania (zaokrąglana jest do pełnych złotych). Jeśli składki były wyższe niż przychód, niewykorzystaną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach. Kwotę zaokrąglasz do pełnych złotych.
 2. Podstawę opodatkowania przemnóż przez tę stawkę ryczałtu, która dotyczy Twojej działalności. Otrzymasz wartość podatku.
 3. Od podatku odejmij zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeśli składka była wyższa niż wysokość podatku, niewykorzystaną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach. Kwotę zaokrąglasz do pełnych złotych.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, że odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki ZUS faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli opłacisz faktycznie dopiero w roku bieżącym składki społeczne za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu w roku ich zapłaty.

Share Print