Obliczanie składki do ZUS dla pracownika korzystającego z samochodu służbowego

Zasada ogólna

Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego z przeznaczeniem do celów prywatnych, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy i równocześnie nie mieści się w zakresie wyłączenia przewidzianego przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Reasumując – nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wyjątki od oskładkowania

W związku z wprowadzeniem zmian w sposobie uwzględniania przychodu z tytułu korzystania z samochodu prywatnego do celów prywatnych (przychód ryczałtowy) nie uległy zmianie zasady obliczania podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zatem zawsze, kiedy pracodawca rozpoznaje u pracownika przychód z tego tytułu, przychód ten zwiększa podstawę do naliczania składek do ZUS.

Wyjątkiem, kiedy dysponowanie przez pracownika służbowym samochodem po godzinach pracy nie jest uznawane za jego przychód jest sytuacja, kiedy z pracownikiem zawarto umowę na mienie powierzone z poleceniem pieczy nad rzeczą (np. parkowanie na parkingu strzeżonym lub garażu). W takiej sytuacji uznaje się, ze dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca świadczenia pracy oraz powrót należą do jego obowiązków służbowych, nie stanowią wykorzystania pojazdu do celów prywatnych, nie stanowią więc również przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustaw podatkowych. W takiej sytuacji używanie samochodu służbowego nie zwiększa podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Share Print