Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Jeśli masz problemy z płaceniem zobowiązań podatkowych, możesz ubiegać się o ulgę, jeżeli jest to uzasadnione „ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym". Powodem ubiegania się o ulgę może być np. długotrwała choroba przedsiębiorcy albo trudna, niezawiniona sytuacja finansowa, która powoduje problemy z utrzymaniem rodziny.

Ulga może występować w różnych formach. Może to być m.in.:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Kto decyduje o przyznaniu ulgi

Właściwe do rozpatrywania wniosków przedsiębiorców o udzielenie ulg w spłacie należnych zobowiązań podatkowych są organy podatkowe, które są dedykowane do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu podatków (Urzędy Skarbowe) w zakresie nieograniczonym kwotą wnioskowanej ulgi ani okresem spłaty.

Jak złożyć wniosek o udzielenie ulgo w spłacie zobowiązań podatkowych

Wniosek o udzielenie ulgi należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego na jednym z trzech formularzy w zależności od rodzaju ulgi, o którą ubiega się przedsiębiorca:

 • RAT-Z, przykładowy wniosek w sprawie rozłożenia na raty
 • TER-Z ,przykładowy wniosek w sprawie odroczenia
 • UZ-M, przykładowy wniosek w sprawie umorzenie

wraz z obowiązkowymi i dobrowolnymi załącznikami.

Możesz także również napisać wniosek samodzielnie nie wykorzystując w tym celu powyższych druków. Wymogi w tym zakresie określa każdy Urzędy Skarbowe we własnym zakresie.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty do właściwego Urzędu Skarbowego bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu ePUAP.

Wniosek jest rozpatrywany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca (pod warunkiem oczywiście ,że złożony wniosek będzie kompletny).

Od wydanej decyzji administracyjnej podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej , za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Elementy wniosku o ulgę

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać:

 • wskazanie rodzaju wnioskowanej ulgi tzn. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty /wniosek musi zostać złożony przed wyznaczonym terminem płatności podatku/"; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę: umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej);
 • dokładne wskazanie przedmiotu żądania (wskazanie rodzaju podatku, okresu, kwoty);
 • wskazanie argumentów stanowiących podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego uzasadniających udzielenie ulgi;
 • w przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej – określenie terminu odroczenia lub określenie ilości i terminów rat oraz wskazanie argumentów uprawdopodabniających, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach
 • wskazanie, na jakich warunkach ulga w spłacie zobowiązań miałaby być udzielona

Do wniosku należy załączyć:

 • wszelkie dokumenty, zaświadczenia itp. potwierdzające przedstawioną we wniosku sytuację wnioskodawcy,
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • informacje/oświadczenia o bieżącej sytuacji finansowej wnioskodawcy (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat);
 • wypełniony druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia,
 • wszelkie dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach,
 • w przypadku wnioskowania o przyznanie ulgi w spłacie stanowiącej pomoc de minimis zaświadczenie o dotychczas otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,
 • w przypadku wnioskowania o przyznanie ulgi w spłacie stanowiącej pomoc publiczną, informację o uzyskanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych nie podlega opłacie skarbowej.

Uznaniowość ulgi

W praktyce, trzeba mieć solidne powody do ubiegania się o ulgę, ponieważ decyzja o jej przyznaniu przez urząd ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że organ podatkowy może, ale nie musi jej przyznać. Dlatego bardzo ważne jest zachowanie szczególnej staranności podczas uzasadnienia wniosku poprzez przedstawienie stanu faktycznego i właściwie dobranych argumentów oraz dołączenie dokumentów uwiarygodniających opisaną sytuację

 

Dodatkowe informacje

 • Jeżeli w terminie określonym w decyzji o udzielenie ulg, podatnik nie dokona zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności staje się pierwotny termin zapłaty podatku. Co Oznacza to też, że następuje wygaśnięcie decyzji o udzieleniu ulgi.
 • Z ulgami wiąże się tzw. opłata prolongacyjna – wnoszona przez podatników, którym odroczono termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Jej wysokość wynosi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (Dowiedz się więcej na temat odsetek za zwłokę) Nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji o uldze były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Skorzystaj z udostępnionego przez Ministerstwo Finansów kalulatora opłaty prolongacyjnej. 

Dowiedz się więcej na temat odsetek za zwłokę.

Share Print