Odliczenie podatku VAT od wydatków dokonanych przed rozpoczęciem działalności

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku VAT jako podatku od wartości dodanej. Ma ono gwarantować, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności nie będzie stanowił dla niego faktycznego kosztu (obciążenia finansowego).

Prawo do odliczenia podatku VAT jest, co do zasady, ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednak przepisy umożliwiają odliczenie podatku z faktur dokumentujących wydatki poniesione przed dniem rejestracji działalności gospodarczej.

Podatnikowi przysługuje, prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT (zawierającej numer PESEL a nie numer NIP) pod warunkiem, że podatnik wykaże, że transakcja była związana z przyszłą działalnością gospodarczą (opodatkowaną). Wpisanie na fakturze VAT numeru PESEL nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na tej fakturze.

Musisz jednak pamiętać, że jeżeli chcesz skorzystać z prawa do odliczenia, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny (art. 88 ust 4 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 86 ust. 10 i 11 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Okresem rozliczeniowym może być miesiąc lub kwartał (wyboru podatnik dokonuje podczas rejestracji, jako czynny podatnik VAT). Musisz zatem pamiętać, że odliczenie VAT jest ograniczone w czasie.

Share Print