Faktura uproszczona

Jeśli kwota należności np. za sprzedany towar nie przekracza 450 zł albo 100 euro możesz wystawić tzw. fakturę uproszczoną. Od zwykłej faktury (jej elementy opisne są w publikacji na temat zasad wystawiania faktur) różni się ona przede wszystkim mniejszą liczbą danych, jakie muszą znaleźć się na dokumencie. Uproszczone faktury nie muszą zawierać:

 • imion i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu (wystarczy NIP),
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru/usługi bez podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów/wykonanych usług, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
 • stawek podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

– pod warunkiem, że faktura zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Faktura uproszczona powinna zawierać:

 • datę wystawienia
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres
 • numery, za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani dla podatku od towarów i usług
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • informacje pozwalające określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem.

Co ważne, wystawianie faktur uproszczonych jest Twoim prawem, ale nie obowiązkiem. Sprzedaż za niewielką kwotę możesz dokumentować fakturą zawierającą pełne dane.

Pamiętaj, że nawet w przypadku małych kwot sprzedaży nie zawsze możesz wystawiać faktury uproszczone. Nie mogą one być wystawiane w przypadku:

 1. wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
 2. w  przypadku, gdy faktura wystawiana jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 3. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju,
 4. dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usługobiorca.

Faktura uproszczona daje nabywcy towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji, które są nią udokumentowane.

Share Print