Rolnik ryczałtowy

Jeśli nabywasz towary od tzw. rolnika ryczałtowego, albo prowadzisz działalność tej formie, pomocne mogą być informacje dotyczące rozliczeń w tego typu działalności. Rolnicy ryczałtowi (dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze) nie są zobowiązani do rejestracji jako czynny podatnik. Taki przedsiębiorca nie jest teź zobowiązany wystawiać faktury, a także nie ma obowiązku ewidencjonowania własnego obrotu gospodarczego.

Rolnik ryczałtowy sprzedając dany towar nie wystawia faktury jako sprzedawca lecz otrzymuje od kupującego fakturę VAT-RR, uprawniającą do ubiegania się o zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa.

Jak powinien wyglądać dokument? Poza oznaczeniem „Faktura VAT RR" dokument powinien zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • nazwy nabytych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Dodatkowo, niezbędnym jest aby na fakturze znalazło się oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług."

Share Print